Архива

2020; 43 (2)

Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Bislimi F., Bajevska J., Bajevska J. The impact of different surface characteristics of fixed-prosthodontics restorative

Повеќе »

2019; 42 (4)

Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Dejanoskа T., Kapuševska B., Kokalanov V., Bundevska J., Vujasin S. Analysis of crown/implant ratio on

Повеќе »

2019; 42 (3)

Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Anastasovski K., Apostolska S., Matlioska T., Rendzova V., Stojanovska E., Anastasovski S. Molar 2nd canal:

Повеќе »

2019; 42 (1-2)

Contents :. PDF :. Bajevska J., Gigovski N., Zaturoski G., Bajevska Ja., Stojanovska A., Peno E., Dodevski V., Bajevska Stefanovska B., Stavreva N. The use

Повеќе »

2018; 41 (4)

Issue full text :. PDF :. Contents :. PDF :. Bogdanovska B., Pop Stefanova-Trposka M., Kanurkova L., Cuckova-Curcieva G., Gavrilovic I. VERTICAL IRREGULARITIES INFLUENCE ON

Повеќе »

2018; 41 (3)

Issue full text :. PDF :. Contents:. PDF :. Kostadinovska E., Apostolska Elencevska S., Rendgova V., Sarakinova O., Jankulovska M. Bond strength of the bulk

Повеќе »

2018; 41 (1-2)

Issue full text :. PDF :. Contents:. PDF :. Kokolanski V., Trajkovikj Jolevska S., Isijanovska R., Ivanovski Kj., Dirjanska K., Sivadasan S. Knowledge and Attitude

Повеќе »

2017; 40 (1-2)

Issue full text :.  PDF  :. Editorial board:.  PDF  :. Едиторијал :.  PDF  :. Contents:.  PDF  :. Писевска Чолакова Н., Џипунова Б., Апостолова Г., Фиљанска И. ХИРУРШКО-ОРТОДОНТСКИ ПРИСТАП ВО ТРЕТМАНОТ НА ИМПАКТИРАН МАНДИБУЛАРЕН

Повеќе »

2016; 39 (2)

Issue full text :. PDF  :. Editorial board:.  PDF  :. Едиторијал :.  PDF  :. Contents:.  PDF  :. Гугувчевски Љ. ПРИЛОГ КОН ДИЈАГНОЗАТА И ТЕРАПИЈАТА НА ВИЛИЧНОЗГЛОБНИТЕ НЕПРАВИЛНОСТИ / A CONTRIBUTION IN DIAGNOSIS

Повеќе »

2016; 39 (1)

Issue full text :. PDF  :. Editorial board:.  PDF  :. Contents:.  PDF  :. Капушевска Б, Шуков К, Бундевска Ј, Мијоска А, Андоновска М. Влијанието на техниката на четкање на забите

Повеќе »

2015; 38 (3-4)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. Editorial board:.  PDF  :. Едиторијал:.  PDF  :. Кацарска М., Величковски Б. Дентални екстракции кај пациенти со метастатски канцер на градите третирани со бисфосфонатна

Повеќе »

2015; 38 (1-2)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. Editorial board:.  PDF  :. Едиторијал:.  PDF  :. Џипунова Б, Тошеска Спасова Н, Радојкова Николовска В, Поповска М, Поповиќ Моневска Д, Муратовска И. Употребата

Повеќе »

2014; 37 (1-2)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. Editorial board:.  PDF  :. Едиторијал:.  PDF  :. Nicholson J. Композитните смоли во реставративната стоматологија / A review of composite resins for restorative dentistry.

Повеќе »

2013; 36 (1-2)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. Editorial board:.  PDF  :. Едиторијал :.  PDF  :. Бајевска Ј, Бајевска Ја, Бајевска-Стефаноска Б. Клиничко испитување на гингивалните рабови на коронките од металкерамички

Повеќе »

2011; 35 (5-6)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. Поповска М, Ѓурчески Ј, Петровски М, Антовска З, Атанасовска – Стојановска А, Пандилова М, Митиќ К, Радојкова-Николовска В, Стрезовска

Повеќе »

2011; 35 (3-4)

Issue full text :. PDF  :. Contents :.  PDF  :. Миндова С., Ивановски К., Исијановска Р., Пешевска С., Николовска Ј., Дирјанска К., Алексова П., Пејчинова С.

Повеќе »

2011; 35 (1-2)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. ДИРЈАНСКА К, НАКОВА М, ИВАНОВСКИ К, МИНДОВА С, НИКОЛОВСКА Ј. Улогата на липидната пероксидација во прогресијата на пародонталната болест.

Повеќе »

2010; 34 (5-6)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. Миндова С, Накова М, Ивановски К, Пешевска С, Апостоловска Г, Доковска С. Патохистолошко проследување на васкуларните промени во гингивалното

Повеќе »

2010; 34 (3-4)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. ИВАНОВСКИ К, ПЕШЕВСКА С, ДИРЈАНСКА К, МИНДОВА С, ШУМЕНКОВСКА Д, КОСТАДИНОВА М. ФМТ (терапија на целата уста) нов концепт

Повеќе »

2010; 34 (1-2)

Issue full text :. PDF  :. Contents:.  PDF  :. АЛИМАНИ-ЈАКУПИ Ј, ЈАНКУЛОВСКА М, ПАВЛЕВСКА М, ГЕОРГИЕВСКА Е, ВЕНИНОВ Т. Диететски режим и орално здравје кај 12 годишни деца

Повеќе »

2009; 33 (1-2)

Issue full text :. PDF :. Contents:.  PDF  :. ВЕЛЕСКА-СТЕВКОВСКА Д, ПОПОВСКИ В, СПИРОВСКИ М, ГОШЕВСКА-ДАШТЕВСКА Е. Периоперативно однесување на цитокините (IL-1, TNH-a и IL-6) кај оралнохируршки

Повеќе »

2008; 32 (3-4)

Issue full text :. PDF :. Contents:.  PDF  :. МУРАТОВСКА И, ПОПОВСКА Л, СТОЈАНОВСКА В, АПОСТОЛСКА С. Микротврдина на канален дентин пред и по ендодонтски третман. Македонски

Повеќе »

2008; 32 (1-2)

Issue full text :. PDF :. Contents :.  PDF  :. Амбаркова В., Topitsoglou V., Иљоска С., Сијакова-Иванова Т., Јанкуловска М., Павлевска М., Кокочева О. Релација

Повеќе »

2007; 31 (3-4)

Issue full text :. PDF :. Contents:.  PDF  :. ГЛИГОРОВА Б, ИЉОВСКА С, ПАВЛЕВСКА М, ЈАНКУЛОВСКА М, ГЕОРГИЕВА Е. Оралната хигиена и состојбата на гингивата кај 12-годишни

Повеќе »

2007; 31 (1-2)

Issue full text :. PDF :. Contents:.  PDF  :. ЖАБОКОВА-БИЛБИЛОВА Е, БАЈРАКТАРОВА Б, СТАФИЛОВ Т, СОКОЛОВСКА Ф, СОТИРОВСКА-ИВКОВСКА А. Кариес превенција кај пациенти со фиксни ортодонтски апарати

Повеќе »

2006; 30 (2)

Issue full text :. PDF :. Contents:.  PDF  :. Едиторијал :.  PDF  :. ПАВЛЕВСКА М, ЈАНКУЛОВСКА М, ИЉОВСКА С, ДИМКОВ А. Клиничка евалуација на ендодонскиот третман на млечни заби

Повеќе »

2005; 29 (3-4)

Issue full text :. PDF :. Contents:.  PDF  :. ЏИПУНОВА Б, ЃОРГОВА Ј. Терапија на малоклузијата втора класа второ одделение: приказ на случаи. Македонски стоматолошки преглед, 2005;

Повеќе »

2005; 29 (1-2)

Issue full text :. PDF :. Contents:.  PDF  :. ЗУЖЕЛОВА М, КОЧОВА М, ДИМИТРОВСКА И, СМИЛЕВА-НАЦЕВСКА М. Ellis van Creveld синдром: приказ на случај. Македонски

Повеќе »

2004; 28 (1-4)

Issue full text :. PDF :. Contents:.  PDF  :. Кон 45-годинешниот јубилеј на Стоматолошки факултет – Скопје :.  PDF  :. ЈАНЕВ Е. Биоматеријали и биокомпатибилност.

Повеќе »