2015; 38 (3-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF  :.

Contents
:.  PDF  :.

Editorial board
:.  PDF  :.

Едиторијал
:.  PDF  :.

Кацарска М., Величковски Б.

Дентални екстракции кај пациенти со метастатски канцер на градите третирани со бисфосфонатна терапија: Приказ на случај / Dental extractions in metastatic breast cancer patients on bisphosphonate therapy: A case report

Macedonian dental review 2015; 37 (3-4): 7-19

:.  PDF  :.

Мијоска А., Гугувчески Љ., Бајевска Ј., Капушевска Б., Гиговски Н., Коруновска В., Бајевска Ја, Бајрактарова Е.

Површински третмани на циркониумската керамика за подобрување на врската со фасетната керамика и цементите / Surface treatments of zirconium dioxide ceramic for achieving better adhesion with veneering porecelain and cements

Macedonian dental review 2015; 37 (3-4): 20 -40

:.  PDF  :.

Бучковска А., Георгиева С., Котевска В., Перковска – Бибановска М., Ивановски К., Пандилова М.

Микробиолошки ефекти на fidelis III nd:YAG ласерот при третман на пародонталната болест /Мicrobiological effects of fidelis III nd:YAG laser in treatment of periodontal disease

Macedonian dental review 2015; 37 (3-4): 41-52

:.  PDF  :.

Накаш Е.

Ран третман во ортодонцијата – Tовар или придбивка / Early treatment in orthodontics – Burden or benefit

Macedonian dental review 2015; 37 (3-4): 53-61

:.  PDF  :.

Ќурчиева Чучкова Г.

Миофункционална терапија: Темел на успешен ортодонтски третман / Myofunctional therapy: Foundation of successful orthodontic treatment

Macedonian dental review 2015; 37 (3-4): 62-72

:.  PDF  :.

Крстевски Д., Трајковски Ѓ., Спасовска К., Ангелиќ Д.

Протетичка конструкција врз 4 импланти / Prosthetic construction on four implants

Macedonian dental review 2015; 37 (3-4): 73-102

:.  PDF  :.

Апостолова Г., Величковски Б., Велеска-Стевковска Д., Алексова П., Марковиќ -Темелкова С., Мечевска-Јовчевска Ј.

Серумски маркер остеокалцин и зараснување на оралнохируршки коскени дефекти кај пациенти со diabetes mellitus / Serum marker osteocalcin and bone healing of oral surgical deffects in patients with diabetes mellitus

Macedonian dental review 2015; 37 (3-4): 103-121

:.  PDF  :.

Димков А., Пановски Н., Ѓоргиевска Е., Стевановиќ М.

Компаративна анализа на ефикасноста на две антимикробни средства во редукцијата на кариогените микроорганизми во плунката / A comparative analysis of the efficacy of two antimicrobial agents in the reduction of cariogenic microorganisms in the saliva

Macedonian dental review 2015; 37 (3-4): 122-145

:.  PDF  :.

Презентација на странска стручна литература

:.  PDF  :.