1986; 10 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

  Issue full text

:. PDF :.

Editorial board

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

Стевановиќ М., Зафировска В., Оџаклиевска С.

Импулошки одговор на пулпата при кариес  и хронични воспаленија на пулпата.

:. PDF :.

Симоновски М., Ставревска А., Атанасова Е., Поповска М.

Улогата на механичката иритација во иницирањето на егзацербацијата на афозниот стоматит                           

:. PDF :.

Зафировска В.

Клиничка процена на пулпата при абрадирани заби

:. PDF :.

Белазелкоска З., Корнети П., Накова М.

Активноста на ГОТ и ГПТ во плунката и плазмата кај пациентите со прогресивна пародонтопатија

:. PDF :.

Мирчев Е., Капушевска Б., Гиговски Н.

Изработка на заштитни коронки од гарнитура на заби за тотални протези                                                                       

:. PDF :.

Царчев М., Симоновски М.

Степен на алвеоларната коскена ресорпција кај деца од училишна возраст –рендгенграфска евалуација     

:. PDF :.

Петров П., Стевановиќ М., Каранфиловска А.

Бактериолошко тестирање на кореновите канали во текот на ендодонтска терапија                                               

:. PDF :.

Тодоров Ј., Симоновски М.

Можното влијание на инсуфициентната мастикакција  врз гастродуоденалната патоза                                          

:. PDF :.

Филевски П.

Докажување на слободната или лабаво врзаната жива во амалгамите

:. PDF :.

Белазелкоска З., Накова М.

Фиксните протетички надоместоци како можен етиолошки фактор во настанувањето на прогресивната пародонтологија                                                                                                                                                  

:. PDF :.

Прилог од странски списанија

:. PDF :.

Друштвена хроника

:. PDF :.

Индекси по автори

:. PDF :.

Преглед на објавените трудови во 1985 година

:. PDF :.