2004; 28 (1-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents
:.  PDF  :.

Кон 45-годинешниот јубилеј на Стоматолошки факултет – Скопје

:.  PDF  :.

ЈАНЕВ Е.

Биоматеријали и биокомпатибилност.

Македонски стоматолошки преглед, 2004; 28 (1-4): 3-8.

:.  PDF  :.

ДИМОВА Ц, КОСТОВСКА С, КОВАЧЕВСКА И, ЈАНЕВ Е.

Влијание на забната екстракција како стресоген фактор врз фибринолитичкиот одговор на крвта.

Македонски стоматолошки преглед, 2004; 28 (1-4): 9-16.

:.  PDF  :.

ДИРЈАНСКА К, НАКОВА М, ИВАНОВСКИ К.

Еластазата како параметар во детекција на иницијалната парадонтална лезија.

Македонски стоматолошки преглед, 2004; 28 (1-4): 17-21.

:.  PDF  :.

СТАВРЕВСКА МИНОВСКА А, ПАНДИЛОВА М, ЈАНЕВСКА В.

Анализа на апоптотично одумирање на клетките кај различни степени на пародонтална деструкција.

Македонски стоматолошки преглед, 2004; 28 (1-4): 22-27.

:.  PDF  :.

ПАНДИЛОВА М, СТАВРЕВСКА-МИНОВСКА А, СПИРОВСКИ М, ТРАЈКОВСКИ Д.

Нивото на IL2 и IL12 во гингивално ткиво во тек на пародонталната болест кај различен степен на пародонтална деструкција.

Македонски стоматолошки преглед, 2004; 28 (1-4): 28-34.

:.  PDF  :.

АТАНАСОВСКА-СТОЈАНОВСКА А, РИСТЕВСКА С, ПОПОВСКА М.

Компаративна анализа на клиничките ефекти од примена на Хаско септ и Алпа дент во третманот на гингивалната инфламација.

Македонски стоматолошки преглед, 2004; 28 (1-4): 35-42.

:.  PDF  :.

СТЕВАНОВИЌ М.

СЕМ анализа на ефектите од апликација на Er: YAG ласерот и конвенционалната метода во емајлот.

Македонски стоматолошки преглед, 2004; 28 (1-4): 43-50.

:.  PDF  :.

ЦАРЧЕВ М, САРАКИНОВА О, ПЕТАНОВСКИ Х, ЦАРЧЕВА С.

Гласјономерните цементи употребени како фисурни залевачи при атравматски реставративен третман (АРТ): преглед на литература.

Македонски стоматолошки преглед, 2004; 28 (1-4): 51-55.

:.  PDF  :.

ДИМКОВ А, ИЉОВСКА С, ПАВЛЕВСКА М, СТЕФАНОВ Р, ЈОВАНОВСКА М.

Антибактериско дејство на SnF2 во плунката.

Македонски стоматолошки преглед, 2004; 28 (1-4): 56-60.

:.  PDF  :.

АПОСТОЛСКА С, ОЏАКЛИЕВСКА С, ЈАНКУЛОВСКА М.

Употреба на ресторативните средства кај V-та класа абразивни лезии – клиничка проценка.

Македонски стоматолошки преглед, 2004; 28 (1-4): 61-65.

:.  PDF  :.

КОВАЧЕВСКА И, ОЏАКЛИЕВСКА С, ДИМОВА, Ц.

Тестирање на оптурационите способности на два цемента за канално запечатување.

Македонски стоматолошки преглед, 2004; 28 (1-4): 66-71.

:.  PDF  :.

ПОПОВСКА Л, ДИМОВА Ц, СТЕВАНОВИЌ М.

Процена на исходот од терапевтските процедури при хроничните периапикални лезии.

Македонски стоматолошки преглед, 2004; 28 (1-4): 72-80.

:.  PDF  :.

ГУГУВЧЕВСКИ Љ.

Електромиографски промени кај пациенти со темпоромандибуларни неправилности.

Македонски стоматолошки преглед, 2004; 28 (1-4): 81-87.

:.  PDF  :.

БАЈЕВСКА Ј, ДИМИТРОВСКИ Д.

CAD-CAM системи.

Македонски стоматолошки преглед, 2004; 28 (1-4): 88-92.

:.  PDF  :.

БАЈЕВСКА Ј, ПЕТРОВСКИ Д.

Акумулација на дентален плак на фикснопротетички конструкции.

Македонски стоматолошки преглед, 2004; 28 (1-4): 93-97.

:.  PDF  :.

БАЈЕВСКА Ј, МАНЕВА М, ЗУЖЕЛОВА М.

Ортодонтско-протетички третман при хиподонција на максиларни латерални инцизиви – приказ на случаи.

Македонски стоматолошки преглед, 2004; 28 (1-4): 98-103.

:.  PDF  :.

ПЕТКОВА С, ДЕЈАНОСКИ К, ДИМОВСКА Р.

Најмал говорен простор во детерминација на вертикална релација на мендибулата.

Македонски стоматолошки преглед, 2004; 28 (1-4): 104-109.

:.  PDF  :.

КАПУШЕВСКА Б, БУНДЕВСКА Ј, ДАСКАЛОВА М.

Организација, простор и опремување на современа заботехничка лабораторија.

Македонски стоматолошки преглед, 2004; 28 (1-4): 110-113.

:.  PDF  :.

БУНДЕВСКА Ј, КАПУШЕВСКА Б, ДОЈЧИНОВСКИ Д.

Примена на математички модул “MOLARI”: лично програмиран.

Македонски стоматолошки преглед, 2004; 28 (1-4): 114-118.

:.  PDF  :.

БУНДЕВСКА Ј, КАПУШЕВСКА Б, АНГЕЛОВСКА А.

Проценка на положбата на оклузалната рамнина во однос на точката Xi.

Македонски стоматолошки преглед, 2004; 28 (1-4): 119-122.

:.  PDF  :.

ЈОВАНОВСКИ А, НАКОВА М, НИКОЛОВСКА Ј.

Современи приоди во обезбедувањето на ефикасен орален здравствен систем.

Македонски стоматолошки преглед, 2004; 28 (1-4): 123-129.

:.  PDF  :.