1985; 9 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Editorial board

:.  PDF  :.

Contents

:.  PDF  :.

Нечева Љ.

Тераписки можности на трауматизираните заби.

:.  PDF  :.

Лазаревска Б, Димитровски В, Накова М, Симоновски М, Белазелкоска З, Ставрева А.

Орални дијабетично индуцирани промени.

:.  PDF  :.

Влчкова-Лашкоска М.

Значењето на директниот имунофлуоресцентен тест (ДИФ) во раното дијагностицирање на вулгарниот пемфигус во устата.

:.  PDF  :.

Матовска Љ, Стојановски Ј, Петрушевска М.

Калцифицирана метаморфоза на забната пулпа.

:.  PDF  :.

Јанев Ј, Василевски Б.

Фистули на лицето од одонтогено потекло.

:.  PDF  :.

Накова М, Белазелкоска З, Николовска С.

Варијации на ширината на припојната гингива кај здрави луѓе и пациенти со прогресивна пародонтопатија.

:.  PDF  :.

Царчев М, Нечева Љ, Богданова Љ, Илјовска С.

Влијание на кариесот и заболената пулпа врз ресорпцијата на корените на млечните заби.

:.  PDF  :.

Накова М, Белазелкоска З, Петров П, Штрков К.

Glossodynia – Glossopyrosis.

:.  PDF  :.

Симоновски М, Лазаревска Б, Хрисохо Р.

Динамика на алвеоларната вредност на концентрацијата на калциум кај болни од прогресивна пародонтопатија.

:.  PDF  :.

Богданова Љ, Нечева Љ, Царчев М.

Заболувања на меките делови кај децата. Клинички и лабораториски испитувања.

:.  PDF  :.