1977; 1 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Editorial board

:.  PDF  :.

Introduction

:.  PDF  :.

Contents

:.  PDF  :.

Нечева Љ, Мирчева М, Њего Д, Здравева М.

Dysostosis cleidocranialis.

:.  PDF  :.

Серафимова-Теодосиевска С, Ќофкарова Н, Бојаџиев Т, Ѓоргова Ј, Зужелова М, Бајрактарова-Ѓорчуловска Н.

Нашите согледувања за промените во потпорната зона на денталните лакови.

:.  PDF  :.

Тавчиовски И, Димкова Љ, Кедеров П, Стефановиќ М, Стојановски Ј.

Клиничка оценка на примената и вредноста на некои материјали за дефинитивно затворање на кавитети.

:.  PDF  :.

Стојановски Ј, Тавчиовски И, Ников Б.

Споредување на појавите во оралната патологија кај еднојајчани и двојајчани близнаци.

:.  PDF  :.

Урумува Е, Лазарева Б, Димитровски В, Николовска З, Симоновски М,Накова М.

Некои морфолошки и хистолошки промени во гингивата кај пациентите со прогресивна пародонтопатија.

:.  PDF  :.

Симовска Т, Муровска М, Стефановски Ј, Георгиевска М, Царчев П, Чолаков Х.

Современи погледи на стерилизацијата на насадните инструменти.

:.  PDF  :.

Туџаров Т.

Примена на цилена радиографија при сублуксација на темпоро-мандибуларниот зглоб.

:.  PDF  :.

Велевски Д, Филјански М, Силјановски В, Антовска Љ, Димовски С.

Прилог кон протетското згрижување на пациенти со микростомија.

:.  PDF  :.

Богдановски И.

Изработка на тотални забни протези по методот на отпечаток Ivotray и техничко-технолошкиот метод на Ivoclar.

:.  PDF  :.

Симов Ѓ, Шабанов Е, Чаловска Ј, Чочкова С.

Протетско згрижување на случаи со ектодермална дисплазија.

:.  PDF  :.