1980; 4 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

                                                                                        Issue full text

:. PDF :.

Contents

:.  PDF  :.

Мирчев Е.

Пародонтален наод кај фиксно-протетските изработки.

:.  PDF  :.

Лајчароски Ѓ.

За некои локални трауми и нивните последици на пародонциумот.

:.  PDF  :.

Симовска Т, Муровска М, Стефановски Ј, Царчев П, Чолаков Х.

Антикоагулантна терапија – присутен проблем во стоматологијата.

:.  PDF  :.

Илиева Љ, Илиев Т.

Ризик од вирусниот хепатит и стоматолошка практика.

:.  PDF  :.

Лазаревска Б, Димитровски В, Симоновски М.

Хистолошка компарација меѓу хеморагичната и пиоричната форма на инфламаторно-деструктивните форми на прогресивна пародонтопатија.

:.  PDF  :.

Бајрактарова-Ѓурчулоска Н.

Ретка застапеност на хиперодонција на молари.

:.  PDF  :.

ОД ПРАКТИКАТА

Поп-Николов Д, Карапеев Д, Лотски И.

Формирање на вентилните рабови и земање на функционален отпечаток по методот на Маркскоркс низ нашата клиничка практика.

:.  PDF  :.

Јанев Б, Нечева Љ.

Систематска санација на децата од предучилишна возраст.

:.  PDF  :.

Бајрактарова Б, Нечева Љ, Мирчева М, Иљоска С, Царчев М.

Јатрогени стоматолошки компликации во детска возраст.

:.  PDF  :.

Прилози од странски списанија

:.  PDF  :.

Македонска стоматолошка терминологија

:.  PDF  :.

Прикази

:.  PDF  :.

Соопштенија

:.  PDF  :.

Писмо до редакцијата

:.  PDF  :.