1993; 17 (3-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

Едиторијал

:. PDF :.

СОТИРОВСКА А, НЕЧЕВА Љ, МИРЧЕВА М, СОТИРОВСКИ С, ДЕЈАНОВ И, БАЈРАКТАРОВА Б.

Застапеност на забниот кариес во зависност од крвните групи во АБО системот.

:. PDF :.

БЕЌИРОВИЌ М, ЦАРЧЕВ М, СОЛЕВА В, БОСИЛКОВА Г, КРСТЕВСКА М.

Реминерализирачки потенцијал на плунката и дентален морбидитет.

:. PDF :.

БАЈРАКТАРОВА Б, ДЕЛИЏАКОВА-СОЛЕВА В, СОТИРОВСКА А.

Анкета – примена на превентивно залевање на фисурите во Р. Македонија.

:. PDF :.

БОЈАЏИЕВ Т, ДАСКАЛОВА Б, ВАСИЛЕВА Б.

Ортодонтски пристап во третманот на малоклузиите.

:. PDF :.

КАНУРКОВА Л, ПОП СТЕФАНОВА-ТРПОСКА М.

Ретки случаи на клеидокранијален синдром со хипо-хиперодонција.

:. PDF :.

ТОФОВИЌ Д, ПАНОВСКИ Н, МАТОВСКА Љ.

Примена на орални дезифициенси во редукцијата на микроорганизмите во аеросолните капки и партикли добиени добиени во тек на стоматолошкиот третман.

:. PDF :.

НЕДЕЛКОВСКА М, МАТОВСКА Љ.

Феникс апсцес – предизвик за едносеансна терапија.

:. PDF :.

НАКОВА М, ПОПОВСКА М, ГЕОРГИЕВА С.

Епидемиолошки и тераписки аспекти на улцеронекрозниот гингивит: наш материјал.

:. PDF :.

СИМОНОВСКИ М, АТАНАСОВА Е.

Латералниот мукопериостален “Pedicle” автокалем во третманот на изолираната гингивална рецесија.

:. PDF :.

ДИМИТРОВСКИ В, КОЛЕВСКИ П, ПОПОВСКА М.

Фреквентност на ХЛА-антигените од А и Б локусите кај болни од пародонтопатија.

:. PDF :.

ПЕРКОВСКА М, БЕЛАЗЕЛКОВСКА З.

Отсуство на контактната точка како фаворизирачки фактор во прогресијата на пародонталната болест.

:. PDF :.

СТАВРЕВСКА A, СИМОНОВСКИ М, ГРНЧАРОВСКА З.

Тераписки полиефекти од примената на периосталната сепарација при корекција на неадекватна димензија на прикрепена гингива.

:. PDF :.

ЈАНЕВ Ј.

Критериуми, услови и фактори потребни за успех на денталните имплантати.

:. PDF :.

БАЈЕВСКА Ј, МИРЧЕВ Е, ДАНЕВ Д, ЌОСЕВСКИ М.

Конструктивни подобрувања на мостовска конструкција.

:. PDF :.

КОВАЧЕВСКА Г, ШАБАНОВ Е, ПЕТКОВА Е.

Прилог кон анализата на едноделно леаните надградби кај непаралелни коренски канали.

:. PDF :.

ДАШТЕВСКИ Б, ПЕТКОВА Е, ЗУЖЕЛОВА М, ДАШТЕВСКИ Б.

Естетска и функционална корекција на отворен гриз.

:. PDF :.

ГУГУВЧЕВСКИ Љ, АЛАБАКОВСКИ М, ЈАМАКОСКИ О, ВАНКОВСКИ В, ГИГОВСКИ Н.

Електромиографски аспекти на интероклузалното растојание.

:. PDF :.

КАФТАНЏИЕВА С, ВЕЛЕСКИ Д, БОГДАНОВСКИ С, МИЛОШЕВСКИ Б, ПАНЧЕВСКИ Г.

Критички осврт на методите за регистрација на оклузалните сили.

:. PDF :.

АЛАБАКОВСКИ М, ГУГУВЧЕВСКИ Љ, ЈАМАКОСКИ О, ВЕЛЕСКИ Д, ЃОРЧУЛОСКА Н.

Процена и одредување на нивото на протетичката рамнина во интералвеоларниот простор.

:. PDF :.

БУНДЕВСКА Ј, КАПУШЕВСКА Б, АЛАБАКОВСКИ М.

Протетичка рехабилитација на пациенти со Progenia Vera.

:. PDF :.

АЛАБАКОВСКИ, М, ВЕЛЕСКИ, Драги, БУНДЕВСКА, Ј, ЕЛЕНЧЕВСКИ, С.

Аспекти на протетичката рехабилитација кај принудни прогени загризи.

:. PDF :.