1979; 3 (4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Editorial board

:.  PDF  :.

Contents

:.  PDF  :.

По повод дваесетгодишнината од основањето на Стоматолошкиот оддел при Медицинскиот факултет во Скопје

:.  PDF  :.

Лазаревска Б, Накова М, Димитровски В, Николовска З, Симоновски М.

Нашите сознанија за етиопатогенезата на прогресивната пародонтопатија.

:.  PDF  :.

Наумовски Р, Филдишевски П.

Основи на електромиографијата и нејзината клиничка апликација во стоматолошката практика.

:.  PDF  :.

Тавчиовски И, Рафајловски Р, Стевановиќ М, Кедеров П, Стојановски Ј, Ников Б.

Повеќекратно испитување на соодносот помеѓу забниот кариес и флуор концентрацијата во водата за пиење.

:.  PDF  :.

Георгиевска Б.

Скенографски можности во дијагностиката на заболувањата на плунковните жлезди.

:.  PDF  :.

Васков И, Туџаров Т, Лазаревски С, Стојановиќ В, Василевски Б, Кроневски П.

Критички проценувања врз оперативните зафати на долната вилица при прогении.

:.  PDF  :.

Симовска Т.

Корелација помеѓу физичката и функционалната состојба на мастикаторниот орган и хроничните заболувања на дигестивниот тракт.

:.  PDF  :.

Симов Ѓ, Шабанов Е.

Протетско згрижување на пациенти со dusgnatia.

:.  PDF  :.

Поп-Николов Д.

Џекет – порцеланска коронка со ,,армирана” платинска фолија.

:.  PDF  :.

Нечева Љ, Мирчева М, Царчев М, Иљоска С, Бајрактарова Б, Њего Д.

Кортикостероиди применети во дефинитивниот третман на каналните полнења.

:.  PDF  :.

Серафимова С, Зужелова М, Ѓорчулоска Н, Ќофкарова Н, Ѓоргова Ј.

Хипо-хиперодонтен синдром.

:.  PDF  :.

Фиљански М, Велески Д, Гајдова Љ.

Користење на покривни протези во протетското лекување на суптотална беззабост.

:.  PDF  :.