1988, 12 (3-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Editorial board

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

Од Уредувачкиот одбор.

Изедначени барања за ракописите што се праќаат за печатење во биомедицинските списанија.

:. PDF :.

Бојаџиев Т.

Антропометриски испитувања на максилата кај индивидуи со правилна оклузија.

:. PDF :.

Бојаџиев T.

Скелетен отворен загриз: дијагноза и терапија.

:. PDF :.

Ќипровски М, Оџаклиевска С, Стевановиќ М.

Примена на ултразвукот во ендодонтската терапија.

:. PDF :.

Накова М, Лазаревска Е, Белазелкоска З.

Партиципацијата на ортодонтските аномалии во патогенезата на пародонталната болест.

:. PDF :.

Симоновски М, Ставревска А, Атанасова Е, Поповска М.

Стрес условени афекции на оралната мукозна мембрана.

:. PDF :.

Ђурђић С.

О средствима за идентификацију денталног плака.

:. PDF :.

Накова М, Белазелкоска З, Коруновска В.

Присуството на Candida albicans во зависност од морфолошките варијации на Dorsum linguae и ph на саливата.

:. PDF :.

Јолевски М, Трпчевски Д, Шапески З.

Реплантација и трансплантација на трауматизирани и импактирани заби.

:. PDF :.

Поп-Николов Д, Грковић Б.

Испитување клиничког стања фасета и њиховог штетног утицаја на орална ткива.

:. PDF :.

Прилози од странски статии

:. PDF :.

Приказ на книги

:. PDF :.

Друштвена хроника

:. PDF :.