2001; 25 (1-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents

:.  PDF  :.

Од уредништвото

:.  PDF  :.

Шољакова М.

Реанимација при актуна состојба на нарушување на свеста во стоматолошката практика

Македонски стоматолошки преглед  2001: 25 (1-4): 5 – 12

:.  PDF  :.

Николова-Тодорова З

Реанимација при анафилактички реакции во стоматологијата

Македонски стоматолошки преглед  2001: 25 (1-4): 13 – 16

:.  PDF  :.

Георгиевска – Исмаил Љ.

Кардиолошки проблеми во стоматолошката практика

Македонски стоматолошки преглед  2001: 25 (1-4): 17 – 26

:.  PDF  :.

Поповски В

Современ протокол на третманот на ургентните трауми во максилофацијлната регија

Македонски стоматолошки преглед  2001: 25 (1-4): 27 – 32

:.  PDF  :.

Грчев А., Поповски В., Панчевски В., Божовиќ С

Орофацијалните инфекции како ургентни состојби

Македонски стоматолошки преглед  2001: 25 (1-4): 33 – 38

:.  PDF  :.

Ковачевска И

Дентална болка- причина за ургентна стоматолошка интервенција

Македонски стоматолошки преглед  2001: 25 (1-4):  39 – 43

:.  PDF  :.

Георгиев З

Денталните провреди како ургентни состојби                                                                                                                         

Македонски стоматолошки преглед  2001: 25 (1-4): 45-48

:.  PDF  :.

Николовска Ј

Ургентни интервенции кај пациенти со протетички конструкции                                                                                    

Македонски стоматолошки преглед  2001: 25 (1-4): 49-54

:.  PDF  :.