1992; 16 (1) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

 :. PDF :.

Contents

:. PDF :.

ЦАРЧЕВ М.

Волуменска густина на лимфоцити и плазма келии при различни степени на хистолошка инфламација на гингивата кај деца од училишна возраст.

:. PDF :.

МИРЧЕВА М.

Личноста на стоматологот и нејзината улога во работата со деца.

:. PDF :.

ИЉОВСКА С.

Кариес фреквенција на млечни заби кај деца болни од јувенилен дијабетес.

:. PDF :.

БАЈРАКТАРОВА Б, ДОЦЕВСКА В, ЈАНКУЛОВСКА М, СОЛЕВА В, СОТИРОВСКА А, СТЕВАНОВИЌ М.

Можности за превентивен и превентивно -терапевтски третман на патолошките фисури на забите (I дел).

:. PDF :.

ГЕОРГИЕВ З, ЦВЕТКОВСКИ П, НЕЧЕВА Љ, ОРОВЧАНЕЦ Н, СОТИРОВСКА А, КОВАЧЕВСКА И.

Промените во пулпата на млечните заби во фаза на ресорпција.

:. PDF :.

ЗУЖЕЛОВА М, ЛАЗАРЕВСКА Е, СМИЛЕВА-НАЦЕВСКА М.

Приказ на неколку ретки случаи од ортодонтската казуистика.

:. PDF :.

НЕЧЕВА Љ, ЦАРЧЕВ М, НАКОВА М, ДИМИТРОВСКИ В, ЗУЖЕЛОВА М, ЃОРГОВА Ј, ДЕЈАНОВСКИ К, БЕЌИРОВИЌ М, ГИГОВСКИ Н, КАРАНФИЛОВСКА А.

Состојбата на оралното здравје и потребната санација на населението од Македонија.

:. PDF :.

МИРЧЕВА М, ПЕТРЕСКА М, ИЉОВСКА С, ЕЛЕНЧЕВСКА С.

Проблемот на зачувување на здравјето на забите кај возрасната популација.

:. PDF :.

ЦАРЧЕВ М, ЃОРЧЕВ Д, НЕЧЕВА Љ, ФИЉАНСКИ П, ДОЦЕВСКА В.

Флуорот во водата за пиење и кариес фреквенцијата во ендемски подрачја на Македонија.

:. PDF :.

Објавени статии во 1991 година

:. PDF :.