2013; 36 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF  :.

Contents
:.  PDF  :.

Editorial board
:.  PDF  :.

Едиторијал

:.  PDF  :.

Бајевска Ј, Бајевска Ја, Бајевска-Стефаноска Б.

Клиничко испитување на гингивалните рабови на коронките од металкерамички мостови во однос на непрепарираните забни површини / Clinical examination of the crowns margin of metal-ceramic fixed partial dentures in relation with the unprepared surfaces of the tooth.

Macedonian dental review 2013; 36 (1-2): 10-16

:.  PDF  :.

Бенедети А, Попвски В, Поповиќ Д, Кирков А, Панчевски Г, Божовиќ С, Илиев А, Серафимовски П.

Ретроспективна клиничка студија на 10-годишно искуство во хирургија на паротидни жлезди / Retrospective clinical study of 10 years experience in parotid gland surgery.

Macedonian dental review 2013; 36 (1-2): 17-25.

:.  PDF  :.

Двојаковска С, Идоска С, Поповиќ-Моневска Д, Бенедети А.

Хируршка патологија на болестите на субмандибуларната жлезда: евалуација на дијагностика и терапија / Surgical pathology of submandibular gland disease: evaluation of diagnosis and therapy.

Macedonian dental review 2013; 36 (1-2): 26-43.

:.  PDF  :.

Ефтимоска М, Апостолска С.

Biodentine™ – нов биоактивен цемент за директно пулпино прекривање / Biodentine™ – new bioactive material for direct pulp capping.

Macedonian dental review 2013; 36 (1-2): 44-53.

:.  PDF  :.

Гугувчевски Љ.

Корекција на намалената оклузална вертикална димензија како надополна во третманот на виличнозглобните неправилности / Decreased occlusal vertical dimension as a problem in temporomandibular disorders treatment.

Macedonian dental review 2013; 36 (1-2): 54-66.

:.  PDF  :.

Муратовска И, Стојановска В, Атанасовска-Стојановска А, Поповска М.

Капацитет за ткивно разложување на natrium hypohlorite како ириганс во каналниот систем / Tissue decomposition capacity of sodium hypochloride as rooth canal irrigant.

Macedonian dental review 2013; 36 (1-2): 67-78.

:.  PDF  :.

Ивановски К, Георгиева С, Пандилова М, Пешевска С, Миндова С, Стефановска Е, Коколански В.

Информираната согласност во македонската стоматолошка практика / Informed consent in Macedonian dental practices.

Macedonian dental review 2013; 36 (1-2): 79-95.

:.  PDF  :.

Кацарска М.

Третман на epulis fissuratum со Er:YAG ласер / Treatment of Epulis fissuratum with Er:YAG laser.

Macedonian dental review 2013; 36 (1-2): 96-103.

:.  PDF  :.

Ренџова В, Апостолска С, Ристоска С.

Дентинска хиперсензитивност – етиологија и терапија / Dentin hypersensitivity – etiology and therapy (a review).

Macedonian dental review 2013; 36 (1-2): 104-116.

Велеска-Стевковска Д, Пеева-Петреска М, Величковски Б, Апостолова Г, Накова М, Петровски М, Ѓоргиоски И.

Линкови помеѓу микробиолошкиот статус и цитокинскиот профил на периимплантните ткива / Links between microbiology status and cytokine profile of periimplant tissues.

Macedonian dental review 2013; 36 (1-2): 117-135.

:.  PDF  :.

Упатство до соработниците

:.  PDF  :.

Приказ на книги

:.  PDF  :.