1995; 19 (1-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

ЦАРЧЕВ М, СИМОНОВСКИ М.

Волуменска густина на колагенот при различни степени на хистолошка инфламација на гингивата кај деца од училишна возраст.

:. PDF :.

ЈАНКУЛОВСКА М, МИРЧЕВА М, ЃОРЃЕВ Д, СТЕВАНОВИЌ М, ЦВЕТКОВСКА Т, ЈАНЕВСКА С.

Предиспозиција кон кариес следена преку ниво на саливарните флуориди.

:. PDF :.

БЕЌИРОВИЌ М, ЦАРЧЕВ М, ПЕПОВСКА И, КРСТЕВСКА М, БОСИЛКОВА Г.

Концентрација на Mg во плунката кај деца со различна застапеност на кариес.

:. PDF :.

ЌУРЧИЕВА-ЧУЧКОВА Г.

Морфологија на дентоалвеоларните лакови кај деца кои дишат на уста.

:. PDF :.

СИМОНОВСКИ М, ПАНДИЛОВА М, СТАВРЕВСКА А.

Застапеност на плак и пародонтални индексни вредности кај различно изразена димензија на прикрепена гингива.

:. PDF :.

НАКОВА М, СИМОНОВСКИ М, ПОПОВСКА М, ИВАНОВСКИ К, ПЕШЕВСКА С.

Ласерот во терапијата на гингивитите и пародонталната болест.

:. PDF :.

СТАВРЕВСКА А, СИМОНОВСКИ М.

Биопротективен одговор на новоформираната прикрепена гингива по примената на периодонталната сепарација.

:. PDF :.

НАКОВА М, СИМОНОВСКИ М, ИВАНОВСКИ К, ПОПОВСКА М.

Примена на ласерот и СДАП (Solcoseryl Dental Adhesive Paste) во третманот на stomatitis aphthosa и ulcera decubitalis.

:. PDF :.

БЕЛАЗЕЛКОСКА З.

Евалуација на терапискиот ефект врз пародонталната болест преку одредување на гингивалната и саливарната ДН-азна активност.

:. PDF :.

ПЕРКОВСКА М, БЕЛАЗЕЛКОСКА З, ПОПОВСКА М, ГЕОРГИЕВА С.

Коскената ресорпција и несоодветните стоматолошки реставрации.

:. PDF :.

ИВАНОВСКИ К, ПАНДИЛОВА М, СТЕВАНОВИЌ М, СТАВРЕВСКА А, АТАНАСОВСКА А.

Ефектот на абразивните пасти со различна концентрација на флуор врз гингивалната инфламација.

:. PDF :.

ГЕОРГИЕВА С, БЕЛАЗЕЛКОСКА З, НАКОВА М, ПОПОВСКА М, ПАВЛОВСКА Е.

Стареењето и неговото влијание врз физиолошко-функционалните карактеристики на јазикот.

:. PDF :.

ПЕРКОВСКА М, БЕЛАЗЕЛКОСКА З, ГЕОРГИЕВА С.

Евалуација на акумулацијата на денталниот плак кај несоодветно исполираните стоматолошки реставрации.

:. PDF :.

ОЏАКЛИЕВСКА С.

Актуелен аспект на дентинската атхезија.

:. PDF :.

БОГДАНОВСКИ И, ДЕЈАНОСКИ К, БОГДАНОВСКИ С.

Клиничка опсервација на еластичните маси за отпечатување.

:. PDF :.

ДЕЈАНОСКИ К, ЕЛЕНЧЕВСКИ С, БОГДАНОВСКИ С, ГРНЧАРОВСКИ А, БАЈРАКТАРОВА Е.

Индексот на антагонистите кај природната дентиција и артифицијалните заби.

:. PDF :.

БОГДАНОВСКИ С, ДЕЈАНОСКИ К, ЕЛЕНЧЕВСКИ С, ГРНЧАРОВСКИ А.

Микростомија и протетичка реконструкција.

:. PDF :.

ЕЛЕНЧЕВСКИ С, ДЕЈАНОСКИ К, БОГДАНОВСКИ С, НИКОЛОВСКА Ц.

Преосетливост на никел-наш материјал.

:. PDF :.

БОГДАНОВСКИ С, БОГДАНОВСКИ И, ДЕЈАНОСКИ К.

Особини на еластичните маси за отпечатување.

:. PDF :.

МИРЧЕВ Е.

Брусни тела, ротирачки инструменти, сврдла, борери, каменчиња.

:. PDF :.

ЧКАЛЕСКА Д, ПАНЕВА Љ, ТОЗИЈА Ф, ЧОРТАНОВСКИ Љ, НЕДЕЛКОВСКА М.

Морталитетот од малигни неоплазми на усните, во усната празнина и во фаринксот во Р. Македонија во периодот 1969-1992 година.

:. PDF :.

Преглед на објавени трудови во 1994 година

:. PDF :.

Друштвена хроника

:. PDF :.