1987; 11 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

                                                             Issue full text

:. PDF :.

Editorial board

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

Јанев Ј.

Гнатодинамометриски аспект на испитувањата на реинплантираните заби.

:. PDF :.

Белоица Д, Вуловиќ М.

Најчешће индикације за примену хелио програма у дечјој стоматологији.

:. PDF :.

Перовиќ Ј, Шќешан В.

Анаеробне бактерије у акутним дентогеним инфекцијама.

:. PDF :.

Ѓајиќ М, Стевановиќ Р, Обрадовиќ В, Оташевиќ Ј.

Примена опште анестезије у стоматолошком збрињавању хендикепиране деце.

:. PDF :.

Лазаревска Б, Димитровски В, Поповска М.

Корелација помеѓу антигените на HLA – системот и афтозната болест: (прелиминарно соопштение).

:. PDF :.

Тасевски К, Тавчиовски И, Стевановиќ М.

Ренгенолошка евалуација на успехот на ендодонтската терапија во зависност од височината на дефинитивното канално полнење.

:. PDF :.

Матовска Љ, Василевски Б, Неделковска М.

Постравматски ефекти на забите – можности за конзервативна санација.

:. PDF :.

Богданова Љ, Царчев М.

Тераписки можности при гангрена на млечни заби.

:. PDF :.

Павлов Д.

Реставрирање на предни заби со индивидуална матрица.

:. PDF :.

Индекси по автори

:. PDF :.

Преглед на објавени трудови во 1986 година

:. PDF :.