2010; 34 (3-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF  :.

Contents
:.  PDF  :.

ИВАНОВСКИ К, ПЕШЕВСКА С, ДИРЈАНСКА К, МИНДОВА С, ШУМЕНКОВСКА Д, КОСТАДИНОВА М.

ФМТ (терапија на целата уста) нов концепт во конзервативниот третман на пародонталната болест.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (3-4): 163-168.

:.  PDF  :.

ПЕШЕВСКА С, НАКОВА М, ИВАНОВСКИ К, МИНДОВА С.

Примена на високоенергетските ласери во пародонталната терапија.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (3-4): 169-175.

:.  PDF  :.

СТЕФАНОВСКА Е, НАКОВА М, ИВАНОВСКИ К, РИСТОСКА С, МИТИЌ К.

Инфламаторни медијатори кај плак-индуцирана гингивална инфламација.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (3-4): 176-183.

:.  PDF  :.

МИНДОВА С, ИВАНОВСКИ К, ГРЧЕВ А, ПЕШЕВСКА С, НИКОЛОВСКА Ј, АПОСТОЛОВА Г, КОСТАДИНОВА М.

Пушењето и пародонталната болест.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (3-4): 184-192.

:.  PDF  :.

МИТИЌ К, ПОПОВСКА М, ЈОВАНОВИЌ Р, КОСТАДИНОВСКА-КУНОВСКА С, СТЕФАНОВСКА Е, РИСТОСКА С.

Фиброзна реакција на гингивата како резултат на циклоспоринска терапија.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (3-4): 193-204.

:.  PDF  :.

АПОСТОЛОВА Г, КОСТАДИНОВА М, ГРЧЕВ А, МИНДОВА С.

Употреба на антибиотици кај здрави пациенти при хируршка екстракција на трети молари: за или против?.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (3-4): 205-211.

:.  PDF  :.

АПОСТОЛОВА Г, ВЕЛИЧКОВСКИ Б, ПЕЕВА М, ВЕЛЕСКА-СТЕВКОВСКА Д, КОСТАДИНОВА М.

Фактори кои предизвикуваат глукозни промени кај пациенти со регулиран дијабет во тек на орално-хируршка интервенција.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (3-4): 212-220.

:.  PDF  :.

ПЕТКОВ М, ПАВЛЕВСКА М, ЈАНКУЛОВСКА М, КОСТАДИНОВА М, ВЕНИНОВ Т.

Дентално и пародонтално здравје и потреба од протетски третман кај пациенти од 34-44 години и 65-74 од Скопје.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (3-4): 221-226.

:.  PDF  :.

ЈАНКУЛОВСКА М, ЃУРКОВА АНГЕЛОВСКА Б, ПАВЛЕВСКА М, ЃЕОРГИЕВСКА Е, АПОСТОЛСКА С, ВЕНИНОВ Т.

Фокалните дентогени инфекции во детска возраст.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (3-4): 227-231.

:.  PDF  :.

ЈАНКУЛОВСКА М, ПАВЛЕВСКА М, ЃЕОРГИЕВСКА Е, АПОСТОЛСКА С.

Влијанието на интраоралните флуоридни резервоари на денталното здравје.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (3-4): 232-239.

:.  PDF  :.

МУРАТОВСКА И, ПОПОВСКА Л, СТОЈАНОВСКА В, МИТИЌ А, ДАЦИ А.

Клиничка важност на размачканиот слој во ендодонцијата.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (3-4): 240-247.

:.  PDF  :.

ЦАРЧЕВА-ШАЉА С.

Влијание на половиот диморфизам врз атрактивноста на изгледот кај машките и женските индивидуи.

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (3-4): 248-253.

:.  PDF  :.

Друштвена хроника

Македонски стоматолошки преглед, 2010; 34 (3-4): 255-270.

:.  PDF  :.