1993; 17 (1) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

Од уредништвото

:. PDF :.

ЏЕКОВА СТОЈКОВА С, СТОЈКОВ Ѓ.

Интернационален систем за мерни единици (SI) и неговите кратени

:. PDF :.

БЕЌИРОВИЌ М, МИРЧЕВА М, НАКОВА М, ЦАРЧЕВ М.

Корелации меѓу кариесот и воспалителните промени на гингивата кај деца од 15 до 15 до 18-годишна возраст.

:. PDF :.

ЃОРГОВА Ј, КАНУРКОВА Л, ЈАНЕВ Р.

Примена на екстракција на заби како метод во ортопедската терапија

:. PDF :.

БАЈЕВСКА Ј, МИРЧЕВ Е, ДАНЕВ Д, ЌОСЕВСКИ М.

Употреба на мерни ленти за мерење на еластичната деформација на тело на мост.

:. PDF :.

ПОП-НИКОЛОВ Д, КАРАПЕЕВ Д, РИСТЕСКИ Т, СОФРОНИЕСКИ С, ЕЛЕНЧЕВСКИ С, КАРАПЕЕВ В.

Рационален метод за препарација на забот за коронка.

:. PDF :.

КАПУШЕВСКА Б, МИРЧЕВ Е.

Валоризација на количеството на флуор дентинската забна супстанција кај витални екстрахирани заби.

:. PDF :.

БУНДЕВСКА Ј.

Корелативна зависност на параметрите кои ја определуваат местоположбата на првите горни молари.

:. PDF :.

РИСТЕВСКИ Д, ПОП-НИКОЛОВ Д, РИСТЕСКИ Т, АРСОВ Т.

Фреквенција на оралната кандидијаза кај пациенти со класични акрилатни протези и протези со метален скелет.

:. PDF :.

МИРЧЕВА М, МИРЧЕВ Е.

Примена на ласери во стоматологијата.

:. PDF :.

Друштвена хроника

:. PDF :.

Преглед на објавени трудови во 1992 година

:. PDF :.