2000; 24 (1-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents

:.  PDF  :.

Ангелов Н., Симоновски М

Гингивален статус на дијабетични болни подвгнати на терапија со исулин                                                                     

Македонски стоматолошки преглед  2000: 24 (1-4): 3-6

:.  PDF  :.

Пандилова М., Ставревска А                                                                                                                  

Апоптозата како морфолошки тип на клеточна  смрт  во корелација со степенот на гингивална инфламација

Македонски стоматолошки преглед  2000: 24 (1-4): 7 -10

:.  PDF  :.

Поповска Л

Микропропустливост на три цемента за дефинитивна оптурација на корексните канали

Македонски стоматолошки преглед  2000: 24 (1-4):11 – 16

:.  PDF  :.

Живковиќ С.,  Мијушковиќ Д., Илиќ Д

Испитување на квалитетот на апексната  канална оптурација во ваккум услови                                                  

Македонски стоматолошки преглед  2000: 24 (1-4): 17 – 22

:.  PDF  :.

Бајевска Ј., Мирчев Е.

Препарација на заби за металкерамички изработки                       

Македонски стоматолошки преглед  2000: 24 (1-4): 23 – 25

:.  PDF  :.

Станковиќ Д., Паравина Р., Младеновиќ Д.

Парцијален притисок на гасовите во плунката и нивнотот влијание на ретенцијата на тоталната забна протеза 

Македонски стоматолошки преглед  2000: 24 (1-4): 27 – 31

:.  PDF  :.

Мехулиќ К.

Микроструктура на ИПС- Емпресс  керамиката: литературен преглед.                                                                      

Македонски стоматолошки преглед  2000: 24 (1-4): 33 -36

:.  PDF  :.

Зеќири Б

Објективно вреднување на малоклузиите при потребата од ортодонтски третман                                                

Македонски стоматолошки преглед  2000: 24 (1-4): 37 – 43

:.  PDF  :.

Стевков А.

Кардиоваскуларен одговор на анестезија кај нормотензивни и хипертензивни пациенти подложени на максилофацијални хируршки зафати                                                                                                  

Македонски стоматолошки преглед  2000: 24 (1-4): 45 -47

:.  PDF  :.

Даштевски Б.,  Дејанов И.

Хемофилијата во етностоматологијата                                                                                                                                   

Македонски стоматолошки преглед  2000: 24 (1-4): 49 – 53

:.  PDF  :.

Друштвена хроника

:.  PDF  :.

Преглед на објавени статии во 1999 година

:.  PDF  :.