1988, 12 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Editorial board

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

Бојаџиев Т.

Ортодонтска фиксна терапија: контролирани забни движења.

:. PDF :.

Ќофкарова Н, Кануркова Л.

Ортодонтска клиничка примена на фацијалната телерадиографија.

:. PDF :.

Бојаџиев Т, Ќофкарова Н, Ѓурчулоска Н, Ѓоргова Ј, Зужелова М, Лазаревска Е, Кануркова, Л, Вандевска-Радуновиќ В.

Прилог кон епидемиологијата на дентофацијалните неправилности кај скопските деца.

:. PDF :.

Јанев Ј.

Акциденти и компликации од еволуцијата на горните умници.

:. PDF :.

Кртолица Ј.

Застапеноста на кариесот и траумата, како фактори за фрактура на фронталните заби кај децата.

:. PDF :.

Ќофкарова Н, Лазаревска Е.

Базалниот агол на черепот кај ортодонтски неправилности во сагитала.

:. PDF :.

Јолевски М, Шапевски З, Хусеин Н, Трпчевски Д.

Наше искуство при хируршко-протетички третман на трауматизирани заби со периапикални промени.

:. PDF :.

Дејаноски К.

Соматометриски аспект на односот на должината на горната усна и видливоста на централните максиларни инцизиви.

:. PDF :.

Друштвена хроника

:. PDF :.

Индекси по автори

:. PDF :.

Преглед на објавени трудови во 1987 година

:. PDF :.

Писмо до уредништвото

:. PDF :.