2002; 26 (1-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents
:.  PDF  :.

Едиторијал

:.  PDF  :.

ЈАНКУЛОВСКА М, МИРЧЕВА М, ЦАРЧЕВ М, ПАВЛЕВСКА М, ПЕТАНОВСКИ Х.

Флуоридите во оралниот медиум и кариес активитетот.

Македонски стоматолошки преглед, 2002; 26 (1-4): 5-18.

:.  PDF  :.

КОКОЧЕВА-ИВАНОВСКА О.

Етио-патогенетски аспекти на циркуларниот кариес кај млечните заби.

Македонски стоматолошки преглед, 2002; 26 (1-4): 19-26.

:.  PDF  :.

ГУГУВЧЕВСКИ Љ, ВАНКОВСКИ В, ПАНЧЕВСКА С, ДАШТЕВСКИ Б.

Протетички третман на принудно прогено загризување: приказ на случај.

Македонски стоматолошки преглед, 2002; 26 (1-4): 27-33.

:.  PDF  :.

ПАНЧЕВСКА С, ВЕЛЕСКИ Д.

Ретенциони елементи кај покривни протези.

Македонски стоматолошки преглед, 2002; 26 (1-4): 34-38.

:.  PDF  :.

АЈДУКОВИЋ З, АЛЕКСОВ Љ, НЕЈМАН С, САВИЋ В, НИКОЛИЋ Р.

Промени на алвеоларните коски кај пациентите без заби, со утврдена дијагноза остеопороза.

Македонски стоматолошки преглед, 2002; 26 (1-4): 39-47.

:.  PDF  :.

КРУНИЋ Н, АЛЕКСОВ Љ, СТАНКОВИЋ С.

Анализа на некои карактеристики на брусените заби, значајно за ретенцијата на вештачките коронки.

Македонски стоматолошки преглед, 2002; 26 (1-4): 48-54.

:.  PDF  :.

АПОСТОЛСКА С, МАТОВСКА Љ, ПАНОВСКИ Н.

Зголемен ризик од кариес, при низок и многу низок pH и капацитет на плунка.

Македонски стоматолошки преглед, 2002; 26 (1-4): 55-62.

:.  PDF  :.

SIMONOVIĆ D, KOCIĆ B, STANKOVIĆ NEDELJKOVIĆ N, JOVANOVIĆ N, GAŠIĆ J, DAŠIĆ S.

Microbiological Findings of Root Channel Flora in Acute and Chronic Periapical Parodontitis.

Македонски стоматолошки преглед, 2002; 26 (1-4): 63-69.

:.  PDF  :.

РАДОЈКОВА-НИКОЛОВСКА В, НАКОВА М.

Примена на различни методи на сондирање во пародонтолошката практика.

Македонски стоматолошки преглед, 2002; 26 (1-4): 70-76.

:.  PDF  :.

ГЕОРГИЕВА С, БЕЛАЗЕЛКОСКА З, ПЕРКОВСКА М, РИСТОСКА С, ПОПОВСКИ Љ.

Прилог кон терапијата на хроничниот десквамативен гингивитис: приказ на случај.

Македонски стоматолошки преглед, 2002; 26 (1-4): 77-83.

:.  PDF  :.

АТАНАСОВСКА А, ДИМИТРОВСКИ В, КОЛЕВСКИ П, ПОПОВСКА М.

Влијанието на конзервативниот пародонтален третман врз имунолошкиот статус на пациентите со јувенилна пародонтопатија.

Македонски стоматолошки преглед, 2002; 26 (1-4): 84-93.

:.  PDF  :.

ПОП-ЈОРДАНОВА Н.

Стресот кај стоматолозите.

Македонски стоматолошки преглед, 2002; 26 (1-4): 94-100.

:.  PDF  :.

Друштвена хроника

:.  PDF  :.

Преглед на објавени статии во 2000 и 2001 година

:.  PDF  :.