2007; 31 (3-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents
:.  PDF  :.

ГЛИГОРОВА Б, ИЉОВСКА С, ПАВЛЕВСКА М, ЈАНКУЛОВСКА М, ГЕОРГИЕВА Е.

Оралната хигиена и состојбата на гингивата кај 12-годишни деца.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (3-4): 101-105.

:.  PDF  :.

ЏИПУНОВА Б, ЃОРГОВА Ј.

Мотивација на пациентите за ортодонтски третман.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (3-4): 106-111.

:.  PDF  :.

ЏИПУНОВА Б, ЃОРГОВА Ј, ДИМОВА Ц, РЕНЏОВА В, РАДОЈКОВА-НИКОЛОВСКА В.

Ортодонтско-хируршки пристап во третманот на имплактирани максиларни и мандибуларни канини: приказ на случај .

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (3-4): 112-118.

:.  PDF  :.

БАЈЕВСКА Ј, БАЈЕВСКА Ја.

Состојба на фикснопротетички изработки кај пациенти со патолошка абразија.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (3-4): 119-122.

:.  PDF  :.

АПОСТОЛСКА С.

Дисколорирани заби – конзервативна санација.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (3-4): 123-127.

:.  PDF  :.

РЕНЏОВА В, ОЏАКЛИЕВСКА С, АПОСТОЛСКА С, ЃОРГОВСКИ И.

Ефектот на смолесто модифициран и конвенционален глас јономер цемент врз деминерализиран дентин in vitro.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (3-4): 128-133.

:.  PDF  :.

АЛЕКСОВА П.

Застапеност на дентиклите според видот на забот.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (3-4): 134-139.

:.  PDF  :.

ПОПОВСКА М, КРСТЕВСКА О, КРСТЕВСКА В.

Промени на оралната слузокожа предизвикани од радиотерапија.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (3-4): 140-147.

:.  PDF  :.

ГЕОРГИЕВА С, НАКОВА М.

Профилаксата и менаџментот на оралните фокални инфекции кај пациенти со ризик (приказ на случаи).

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (3-4): 148-153.

:.  PDF  :.

МИНДОВА С, НАКОВА М, ИВАНОВСКИ К, ПЕШЕВСКА С, КАНДИКИЈАН П, ЃЕОРГИЕВА, А.

Поврзаноста на пародонталната и коронарната болест со акутно фазниот одговор.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (3-4): 154-161.

:.  PDF  :.

ДИМИТРОВСКИ О, ВЕЛИЧКОВСКИ Б.

Етиопатогенетски аспекти на резидуалните цисти.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (3-4): 162-170.

:.  PDF  :.

ДИМОВА Ц.

Употреба на ИНР кај антикоагулирани пациенти со тромболични заболувања пред оралнохируршки интервенции.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (3-4): 171-178.

:.  PDF  :.

ЈАНЕВ Е, ДИМОВА Ц.

Орално-хируршки интервенции кај пациенти под континуирана АТА-антитромбоцитна терапија.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (3-4): 179-184.

:.  PDF  :.

Друштвена хроника.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (3-4): 185-195.

:.  PDF  :.