2008; 32 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents

:.  PDF  :.

Амбаркова В., Topitsoglou V., Иљоска С., Сијакова-Иванова Т., Јанкуловска М., Павлевска М., Кокочева О.

Релација меѓу содржината на флуор во водата и геолошките формациии                                                                  

Македонски стоматолошки преглед  2008: 32 (1-2): 1-7

:.  PDF  :.

Димков А., Ѓоргиевска Е.

Можност  за инкорпорирање на антимикробните компоненти во глас-јономер цемент

Македонски стоматолошки преглед  2008: 32 (1-2): 8 – 18

:.  PDF  :.

Сејдини М., Стафилов Т., Салиџу С, Сејдини А.

Влијанието и улогата на Znкако микроелемент врз степенот на интензитет на кариесот

Македонски стоматолошки преглед  2008: 32 (1-2): 19 -24

:.  PDF  :.

Поповска Љ., Сотировска- Ивковска А., Ефтимоска М., Муратовска И

Радиографскиот изглед на периапикалните лезни како дијагностичка помош  

Македонски стоматолошки преглед  2008: 32 (1-2): 25 – 31

:.  PDF  :.

Апостолска С., Ренџова В., Оџаклиевска В., Кафтанџиева А.

Полирањето на забите и неговата улога

Македонски стоматолошки преглед  2008: 32 (1-2): 32 – 36

:.  PDF  :.

Алексова П.

Нанобактерија – можен етиолошки фактор за патолошка калцификација во организмот 

Македонски стоматолошки преглед  2008: 32 (1-2): 37- 44

:.  PDF  :.

Алексова П.

Локализацијата на денталните калцификати – причина за отежната ендодонтска терапија

Македонски стоматолошки преглед  2008: 32 (1-2): 45 – 48

:.  PDF  :.

Димитровски О.

Имунолошки промениа кај инфламаторните цисти     

Македонски стоматолошки преглед  2008: 32 (1-2): 49 – 56

:.  PDF  :.

Јовановска С., Димова Ц., Шабанов Е.

Компатаривна анализа на дебелината на цементниот слој кај левни надградби изработени по директен метод

Македонски стоматолошки преглед  2008: 32 (1-2): 57-63

:.  PDF  :.

Бајрактарова-Ваљакова Е., Петровски Д., Петков М., Шабанов Е., Бајрактарова В.

Функционална и естетска рехабилитација на максиларниот фронт со целосно  керамички коронки: приказ на случај                                                                                                                  

Македонски стоматолошки преглед  2008: 32 (1-2): 64-69

:.  PDF  :.

Жабакова- Билбилова Е., Бајрактарова Б., Стафилов Т., Соколовска Ф., Сотировска-Ивковска А

Крвни дискразии и промени на оралната лигавица  

Македонски стоматолошки преглед  2008: 32 (1-2): 70-82

:.  PDF  :.

Георгиева С., Белазелкоска З., Зендели- Беџети Л., Поповски Љ.

Биохемиска анализа на гласопирозите кај пациенти со хипохромна анемија                                                            

Македонски стоматолошки преглед  2008: 32 (1-2): 83-88

:.  PDF  :.

Атанасовска- Стојановска А., Пповска М., Трајков Д., Спироски М.

Поврзаност на полиморфизмот на II-4 генот со фенотипската експресија на парадонталната болест кај македонската популација.                                                                                                                                          

Македонски стоматолошки преглед  2008: 32 (1-2): 89-102

:.  PDF  :.

Митиќ K.                                                                                                                                  

Циклоспорин а – индуциран реактивен гингивален  одговор                                                                                           

Македонски стоматолошки преглед  2008: 32 (1-2): 103-110

:.  PDF  :.

Друштвена хроника

:.  PDF  :.

Преглед на објавени трудови во 2007 година

:.  PDF  :.