1987; 11 (3-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Editorial board

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

Белоица Д, Поповиќ В, Стошиќ П, Вуловиќ М.

Систематска стоматолошка нега у СР Србији – стање и проблеми.

:. PDF :.

Стевановиќ Р, Гајиќ М, Обрадовиќ В, Оташевиќ Ј.

Клинички резултати стоматолошке обраде хендикепиране деце у општој анестезији.

:. PDF :.

Оџаклиевска С, Цветковиќ Н, Кипровски М.

Посттерапевтска контрола на ендодонтски лекуваните заби.

:. PDF :.

Кртолица Ј.

Протезирање во детска возраст.

:. PDF :.

Бојаџиев Т, Лазаревска Е.

Аденоидни вегетации и морфологија на максиларен дентален лак.

:. PDF :.

Симоновски М, Димитровски В, Ставревска А.

Клиничко-биометриска студија на ефектите од примената на модифицираната Widman флап операција со третманот на пародонталните плитки инфракосени џепови.

:. PDF :.

Матовска Љ, Неделковска М, Василевски Б.

Рендген – грешки – корелација меѓу анатомските структури и апикалните периапикози.

:. PDF :.

Јанев Ј.

Можност за цикатризација на периодонциумот при реинплантираните заби.

:. PDF :.

Неделковска М, Матовска Љ.

Превентивни аспекти на пародонтити.

:. PDF :.

Павлов Д.

Третирање со естетски ортодонтски апарат кај предвремените екстракции од траума.

:. PDF :.

Филјански М.

Стоматолошка технологија. “Неметали и метали” / Ефтим Мирчев, Скопје “Просветно дело”, 1987.

:. PDF :.

Друштвена хроника

:. PDF :.