2005; 29 (3-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents
:.  PDF  :.

ЏИПУНОВА Б, ЃОРГОВА Ј.

Терапија на малоклузијата втора класа второ одделение: приказ на случаи.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (3-4): 141-144.

:.  PDF  :.

ЈАНКУЛОВСКА М, ИЉОВСКА С, ПАВЛЕВСКА М, КОКОЧЕВА-ИВАНОВСКА О, ГЛИГОРОВА Д, ДИМКОВ А.

Современи пристапи во реставративната стоматологија на почетокот на XXI-от век.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (3-4): 145-149.

:.  PDF  :.

СТЕВАНОВИЌ М, ИСАЕВСКА Р, ГЕОРГИЕВА Е, ИЉОВСКА Снежана, ДИМКОВ А.

Клиничка студија за апликација на Er:YAG ласерот во терапија на кариесот.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (3-4): 150-156.

:.  PDF  :.

САРАКИНОВА О.

Плаковни и саливарни нивоа на Str.mutans и вкупни варијабилни бактериски клетки во корелација со ксилитолна апликација.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (3-4): 157-162.

:.  PDF  :.

КОКОЧЕВА-ИВАНОВСКА О, ЦАРЧЕВ М, ЈАНКУЛОВСКА М, СТЕВАНОВИЌ М, ГЛИГОРОВА Д.

Влијание на топикалната примена на флуоридите на клиничкиот тек на циркуларниот кариес.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (3-4): 163-168.

:.  PDF  :.

ПАВЛЕВСКА М.

Компаративна анализа на структурата на кеп-индексот на трајните заби кај деца со пречки во психофизичкиот развој во однос на здравите деца.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (3-4): 169-176.

:.  PDF  :.

АМБАРКОВА В, TOPITSOGLOU V, ИЉОВСКА С, ЦАРЧЕВ М.

Природно флуорирани води за пиење од Република Македонија.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (3-4): 177-182.

:.  PDF  :.

МУРАТОВСКА И, ОЏАКЛИЕВСКА С, СТЕФОВА М.

Фактори кои влијаат на стабилноста и биокомпатибилноста на композитните реставрации.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (3-4): 183-188.

:.  PDF  :.

АПОСТОЛСКА С, ОЏАКЛИЕВСКА С, КОВАЧЕВСКА И, РЕНЏОВА В, РИСТОСКИ Т.

Оклузална и цервикална микропропустливост кај композитни инлеи II класа цементирани со два различни материјала.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (3-4): 189-193.

:.  PDF  :.

КОВАЧЕВСКА Г.

Поместување на индикациите од мобилна на фиксна протетика со вградување на еден или два имплантата кај еднострано скратен забен ред во мандибула – приказ на случаи.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (3-4): 194-200.

:.  PDF  :.

БЕЛАЗЕЛКОСКА З, ПОПОВСКА М, ДИМИТРОВСКИ О, КОЛЕВА Л.

Lichen planus кај пациентка со орален биметализам: приказ на случај.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (3-4): 201-205.

:.  PDF  :.

ПОПОВСКА М, АТАНАСОВСКА А, ДИМИТРОВСКИ О.

Примена на ласерот во третманот на брзопрогедирачката парадонтопатија.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (3-4): 207-218.

:.  PDF  :.

ПАНДИЛОВА М, СТАВРЕВСКА-МИНОВСКА А, ТРАЈКОВСКИ Д, СПИРОВСКИ М.

Застапеност на IL1a и IL1ß кај различно изразените парадонталнин лезии.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (3-4): 219-226.

:.  PDF  :.

РАДОЈКОВА-НИКОЛОВСКА В, НАКОВА М.

Клиничка евалуација на длабочината на гингивалниот сулкус.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (3-4): 227-234.

:.  PDF  :.

ГЕОРГИЕВА С, БЕЛАЗЕЛКОСКА З, ПОПОВСКИ Љ, ПЕРКОВСКА М, ЦИВКАРОВСКА А.

Акумулација на дентален плак и гингивална инфламација кај пациенти со фиксни ортодонтски апарати.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (3-4): 235-237.

:.  PDF  :.

МИНДОВА С, НАКОВА М, ИВАНОВСКИ К, ПОПОВСКА М, ПЕШЕВСКА С, КОЦЕВСКА К.

Halitosis – етиологија и превентивно тераписки процедури.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (3-4): 239-244.

:.  PDF  :.

МИТИЌ К, МИНОВСКА А, ИВАНОВСКИ К, ПЕШЕВСКА С.

Компарација меѓу триклосан и флуор забни пасти во редукција на дентален плак.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (3-4): 245-250.

:.  PDF  :.

РАДОЈКОВА-НИКОЛОВСКА В, НАКОВА М.

Половите хормони и нивната улога врз здравјето на парадонтот.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (3-4): 251-264.

:.  PDF  :.

ГРЧЕВ А, ПОПОВСКИ В, ПАНЧЕВСКИ Г, ИЛИЕВ А.

Конзервативен третман на скршениците на вратот на долната вилица – репозиција – приказ на случаи.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (3-4): 265-272.

:.  PDF  :.

БЕНЕДЕТИ А, НАУМОВСКИ С, ПОПОВСКИ В, ИЛИЕВСКИ Б, КИРКОВ А, ПАНЧЕВСКИ Г, ИЛИЕВ А, СЕРАФИМОВСКИ П.

Контроверзи за виличниот адамантином.

Македонски стоматолошки преглед, 2005; 29 (3-4): 273-278.

:.  PDF  :.

Друштвена хроника

:.  PDF  :.

Приказ на книги

:.  PDF  :.

Извештаи од конгреси

:.  PDF  :.