1999; 23 (1-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents

:.  PDF  :.

Јанев Ј., Величковски Б., Јанев Е, Јанев  Р

Хируршко – ортодонтски третман на имактирани максиларни канини.                                                                           

Македонски стоматолошки преглед  1999: 23 (1-4): 5 -13

:.  PDF  :.

Бојаџиев Т., Поповски С., Бојаџиев В.

Ортодонтски пристап при импактирани максиларни канини: етиологија, можности и терапија

Македонски стоматолошки преглед  1999: 23 (1-4): 14 – 19

:.  PDF  :.

Стевановиќ М., Каранфиловска А., Филиповска В, Петреска М

Дијагнодент- дијагностицирање на иницијални, скриени кариозни лезии  

Македонски стоматолошки преглед  1999: 23 (1-4): 20 – 23

:.  PDF  :.

Мирчева М., Гетова Б

Рана дијагноза на кариес како можност за модерна, превентивно – ориентирана терапија

Македонски стоматолошки преглед  1999: 23 (1-4): 24 – 28

:.  PDF  :.

Накова М., Поповска М., Пешевска М., Ангелов Н.,  Миндова С.

Гумите за џвакање и оралното здравје                                                                                                                                     

Македонски стоматолошки преглед  1999: 23 (1-4): 29 – 35

:.  PDF  :.

Грчев А., Василевски Б., Поповскиа В.,  Лазаревски С

Нови методи за хируршки третман кај фрактурите на Collum mandibulae                                                                       

Македонски стоматолошки преглед  1999: 23 (1-4): 36 – 41

:.  PDF  :.

Мирчев Е.,  Бајевска Ј.,  Капушевска

Митови,  заблуди или контраверзи и реалности во фиксната протетика                                                                  

Македонски стоматолошки преглед  1999: 23 (1-4): 43 – 47

:.  PDF  :.

Бајевска Ј., Мирчев Е., Капушевска Б., Јовановски А., Сотировиќ М

Стабилизација на расклатени заби со фикснопротетички конструкции                                                                          

Македонски стоматолошки преглед  1999: 23 (1-4):  48 – 52

:.  PDF  :.

Василевски Б

Рано откривање  и најсоодветно хируршко лекување на карциномите во усната шуплина                                      

Македонски стоматолошки преглед  1999: 23 (1-4): 53 – 56

:.  PDF  :.

Поповски В

Дијагностички контроверзи при тумори на плунковните жлезди                                                                             

Македонски стоматолошки преглед  1999: 23 (1-4): 57 – 63

:.  PDF  :.

Дејаноски К.,  Јанева Н.

Хиперплазија на оралната лигавица : протетички аспекти                                                                                                 

Македонски стоматолошки преглед  1999: 23 (1-4): 64 – 73

:.  PDF  :.

Поповски Л.,  Стевановиќ М.,  Ќаранфиловиќ В

Thermafil –  систем за дефинитивна оптурација на коренските канали                                                                           

Македонски стоматолошки преглед  1999: 23 (1-4): 74-78

:.  PDF  :.