1982; 6 (2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Editorial board

:.  PDF  :.

Соопштение

:.  PDF  :.

Contents

:.  PDF  :.

ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА И ТЕРАПИЈА

Рафајловски Р.

Каналната варијабилност и проодност кај долниот прв моларен заб.

:.  PDF  :.

Анастасов Н, Тантуровски Ѓ, Рафајловски Р.

Златни леани полнења и секундарен кариес.

:.  PDF  :.

Арсовски Т, Росиќ Љ, Ѓорѓиоски Р.

Периапикални пародонтити на моларните заби.

:.  PDF  :.

Лукиќ А, Седлецки С, Рамиќ З.

Утицај денталних плака на имунорегулаторне функције макрофага.

:.  PDF  :.

Пајиќ М, Караџов О.

Испитивање утицаја 0.5% и 2% раствора chloramine-a Т и 5% раствора natriumhypochlorit-a на пропустљивост коренскот дентина.

:.  PDF  :.

Ивановиќ В, Ненадовиќ Т, Колак Ж.

Структурне карактеристике површинског слоја различитих композитних материјала.

:.  PDF  :.

Караџов О, Седлецки С, Јокиќ Н.

Пулпа зуба пацова третираних средњим дозама кортикостероида.

:.  PDF  :.

Пап К, Караџов О, Седлецки С, Костиќ Љ, Бркиќ Г.

Цитотоксичност материјала за индиректно прекривање пулпе испитивања у in vitro условима.

:.  PDF  :.

Караџов О, Филиповиќ В, Димитријевиќ Т, Грга Џ.

Утицај времена мешања на физичке особине амалгама.

:.  PDF  :.

Живковиќ А, Седлецки С.

Зубна ткива пацова једнократно третираних естрогеном.

:.  PDF  :.

Лајчароски Ѓ, Јовановски Ј.

Некои наши забележувања кај милолизата на забите.

:.  PDF  :.

БОЛЕСТИ НА УСТАТА

Лазаревска Б, Панговски И, Симоновски М, Тодоров Ј, Дилевски С.

Критички осврт на примената на хистаглобинот во третманот на афтозната болест.

:.  PDF  :.

Накова М, Ковачев В, Лазаревска Б.

Вградување на L-prolin H во гингивалното ткиво од пациенти со прогресивна пародонтопатија пред и по примената на терапија (in vitro).

:.  PDF  :.

Накова М, Лазаревска Б.

Орални промени кај акутните и хроничните леукози – наш материјал.

:.  PDF  :.

Симоновски М, Димитровски В, Лазаревска Б.

Слободниот гингивален graft – проминентен метод во мукогингивалната хирургија.

:.  PDF  :.

Накова М, Ковачев В, Лазаревска Б.

Напоредни испитувања на активноста на хијалуронидазата во плунката, плазмата и гингивалното ткиво од пациенти со прогресивна пародонтопатија.

:.  PDF  :.

Лазаревска Б, Димитровски В.

Hialinosis cutis et mucosae.

:.  PDF  :.

Симоновски М, Хрисохо Р, Лазаревска Б, Богданова М, Димитровски В.

Динамика на серумските и саливарните вредности на концентрацијата на калциум кај болни од прогресивна пародонтопатија.

:.  PDF  :.

Анастасов Н, Кечевски С, Димитровски В, Тантуровски Ѓ.

Орални промени кај работници професионално експонирани на живини пареи.

:.  PDF  :.

Чукановиќ Д, Бојиќ П, Урсу И, Кремжар М.

Проучивање неких клиничких и хистопатолошких карактеристика леукоплакије оралне слузокоже.

:.  PDF  :.

Станиќ С, Чукановиќ Д, Зелиќ О.

Ефикасност хируршког лечења пародонтопатије.

:.  PDF  :.

Димитријевиќ Б, Зајиќ Б, Урсу И.

Неадекватни стоматолошки радови и пародонтопатија.

:.  PDF  :.

Јанковиќ Љ, Димитријевиќ Б.

Стереометријско утврџивање целуларних елемената у инфламираној гингиви.

:.  PDF  :.

Орлов С, Раичевиќ Р, Мирковиќ Б.

Промене на оралној слузокожи код болесника на хемодијализи.

:.  PDF  :.

Кнежевиќ М, Кнежевиќ Миљана.

Хистолошке промене на крвним судовиме хронично инфламиране гингиве.

:.  PDF  :.

СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА

Мирчев Е.

Застапеност на обојувањето на фиксно-протетичките изработки кога тие не се хомогенизирани.

:.  PDF  :.

Шабанов Е, Симов Ѓ, Петкова Е, Борозанова М, Ковачевска Г.

Анализа на предвремениот допир кај мостови и коронки привремено поставени во устата.

:.  PDF  :.

Мирчев Е, Чаловска Ј.

Апикотомирани заби како носачи на фиксно-протетичките изработки.

:.  PDF  :.

Карапеев Д, Поп-Николов Д, Лотски И.

Загуби на денталните благородни легури во технолошкиот процес на работа.

:.  PDF  :.

Богдановски И, Бојаџиев Т.

Корекција на поставеноста на забите кај тотална протеза преку кефалометриска анализа на пределот на фронтот.

:.  PDF  :.

Богдановски И, Велески Д, Стефановски Ц, Митев А, Шуков П, Јанкуловска Е, Бојаџиевска Л, Индовска Б.

Некои опсервации кај парцијалната беззабост при класични и скелетирани протези.

:.  PDF  :.

Велески Д, Фиљански М, Темелков С.

Докажување на присутноста на резидуален мономер кај разни видови полимеризација на метакрилатот.

:.  PDF  :.

Даштевски Б, Велески Д, Ѓошева Р.

Наш приод при вградувањето на СЕ-КА КЅ12 системот кај скелетирани протези.

:.  PDF  :.

Илиќ Ч, Жујковиќ С, Јовановиќ Р.

Фиксне протезе у рехабилитација поремечених меџувиличних односа.

:.  PDF  :.

Даштевски Б, Поп-Стефанија К, Туџаров Т.

Прединтервентна акупунктурна анкета.

:.  PDF  :.

Соопштенија

:.  PDF  :.