1994; 18 (3-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

   :. PDF :.

Contents

:. PDF :.

Едиторијал

:. PDF :.

СИМОНОВСКИ М, АТАНАСОВА Е, СТАВРЕВСКА А.

Полиефекти од примената на латералниот мукопериостален (pedicle) калем во третманот на мукогингивалните отстапувања.

:. PDF :.

БЕЛАЗАЛКОСКА З, НАКОВА М, КРСТЕВКИ С, ГЕОРГИЕВА С, ПОПОВСКА М.

Lingua geographica: наш материјал

:. PDF :.

ЈАНКОВИЌ Л.

Саливарните имуноглобулини кај пациенти со орални компликации поради хемиотерапија.

:. PDF :.

ИВАНОВСКИ К, НАКОВА М, БЕЛАЗЕЛКОСКА З, ПАНДИЛОВА М, АТАНАСОВСКА А.

Влијание на пушењето врз морфолошките карактеристики на dorsum-от на јазикот.

:. PDF :.

ПОПОВСКА М, БЕЛАЗЕЛКОСКА З, ГЕОРГИЕВА С, ПАНДИЛОВА М, АНГЕЛОВ Н, ЈОСИФОВ Д.

Морфолошки отстапувања во меките ткива како етиолошки фактор за пародонталната болест.

:. PDF :.

РИСТОВСКИ Д, АРСОВ Т, ДИРЈАНСКА К.

Корелација на ширината на интерденталното растојание со фреквенцијата на инфракоскените џебови и нивната длабочина.

:. PDF :.

ПАНДИЛОВА М, НАКОВА М, ПОПОВСКА М, ИВАНОВСКИ К.

Влијание на макробиотската исхрана врз пародонталното здравје.

:. PDF :.

ЧАКИЌ С, ЈАНКОВИЌ Л.

Клинички наод на оралната мукоза кај имунодифициентните болни.

:. PDF :.

ВЕЛЕСКИ Д, ГУГУЧЕВСКИ Љ.

Компаративна анализа на вредноста на загризната сила кај пациенти со суптотални протези.

:. PDF :.

БАЈЕВСКА Ј, МИРЧЕВ Е.

Прилог кон подоброто рабно затворање на коронките.

:. PDF :.

ТОЗИЈА Ф, ПАНЕВА Љ, ЧКАЛЕСКА Д, ГЕОРГИЕВ З, КИПРОВСКИ М.

Фреквенција на кариесот кај училишните деца и младината во Р. Македонија и неговата превенција.

:. PDF :.

ЧКАЛЕСКА Д, ПАНЕВА Љ, ТОЗИЈА Ф, ЧОРТАНОВСКИ Љ, НЕДЕЛКОВСКА М.

Состојбата и превенцијата на малигните неоплазми на усната, во усната празнина и на фаринксот, регистрирани во Р. Македонија.

:. PDF :.

МИРЧЕВА М, ГЕОРГИЕВ З.

Етика во стоматологијата.

:. PDF :.

ГЕОРГИЕВ З, ЦАРЧЕВ М, КОВАЧЕВСКА И, НЕЧЕВА Љ.

Радикуларна дентална ресорпција.

:. PDF :.

Прилози од странски списанија

:. PDF :.

Приказ на книги

:. PDF :.

Друштвена хроника

:. PDF :.