1984; 8 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

 :. PDF :.

Editorial board

:.  PDF  :.

Contents

:.  PDF  :.

Нечева Љ.

Последици од траума на пулпо-пародонталниот орган.

:.  PDF  :.

Симоновски М, Лазаревска Б, Богданова М, Димитровски В.

Динамика на серумската и уринарната вредност на концентрацијата на магнезиум кај болни од прогресивна пародонтопатија.

:.  PDF  :.

Цветковиќ Н, Хрисохо Р, Груев Т.

Активноста на алкалната фосфатаза при Caries profunda.

:.  PDF  :.

Јанев Ј, Рафајловски Р, Филевски П.

Интраоперативно полнење на коренскиот канал со златно колче при ресекција на врвот на коренот.

:.  PDF  :.

Баевска Ј.

Деформација на тело на мост во зависност од ширината и висината на телото и користената дентална легура.

:.  PDF  :.

Мирчев Е, Здравевска М, Крстевски З, Баевска Ј.

Изосит и метал изоситни изработки.

:.  PDF  :.

Бојаџиев Т, Богдановски И, Зужелова М.

Подредување на забите во денталните лакови при хиподонција на латералните максиларни инцизиви.

:.  PDF  :.

Илиев Т, Василевски Б, Јанев Ј, Маџар В, Туџаровска К.

Патохистолошки промени при хиперцементозата.

:.  PDF  :.

Мирчева М, Нечева Љ, Бајрактарова Б.

Учеството на студентите во стоматолошкото просветување на училишните деца.

:.  PDF  :.

Прилози од странски списанија

:.  PDF  :.

Соопштенија

:.  PDF  :.

Преглед на објавени трудови во 1983 година

:.  PDF  :.