1998; 22 (1-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents

:.  PDF  :.

Јанкуловска М.,  Мирчева М., Петрова М., Беќировиќ М., Саракинова О., Оровчанец Н.

Lactobacillius – секундарен предизвикувач на кариес.                                                                                          

Македонски стоматолошки преглед  1998: 22 (1-4): 3 – 6

:.  PDF  :.

Ќурчиева – Чучкова Г., Бојаџиев Т

Морфологија на максиларниот дентален лак кај децата со алергиски ринит                                           

Македонски стоматолошки преглед  1998: 22 (1-4): 7 – 11

:.  PDF  :.

Накова М., Поповска М., Ангелов Н., Пешевска С., Миндова С.

Ефектот на гумите за џвакање врз саливарниот проток и рН на плунката

Македонски стоматолошки преглед  1998: 22 (1-4): 12 – 14

:.  PDF  :.

Ивановски Ќ., Атанасовска А., Левевска А.

Проблемот на СИДА-та во стоматолошката ординација                                                                                                     

Македонски стоматолошки преглед  1998: 22 (1-4): 15 – 19

:.  PDF  :.

Поповска М., Накова М., Пешевеска С., Миндова С., Бушева М., Трајковска А.

Бета- блокаторите и нивното влијание врз саливарниот ток.                                                                                              

Македонски стоматолошки преглед  1998: 22 (1-4): 20 – 22

:.  PDF  :.

Чакиќ С, Јанович Љ.

Клинички наод на пародонциумот кај имунодефициентни болни    

Македонски стоматолошки преглед  1998: 22 (1-4): 23 – 27

:.  PDF  :.

Ангелов Н., Поповска М., Ивановски Ќ.,  Пешевска С.,  Симоновски  Н.

Ласерот во третманот на пародонталната болест кај дијабетични болни                                                                       

Македонски стоматолошки преглед  1998: 22 (1-4): 29 – 32

:.  PDF  :.

Бајевска Ј., Мирчев Е.

Работ на коронката во однос на забниот врат кај горниот премолар        

Македонски стоматолошки преглед  1998: 22 (1-4): 33 – 35

:.  PDF  :.

Јаќовски З., Станков А., Давчева Н.

Вештачење на скршеници на лицево-виличните коски                                                                                         

Македонски стоматолошки преглед  1998: 22 (1-4): 36 – 40

:.  PDF  :.

Станков А.,  Јаќовски З., Давчева Н.

Вештачење и квалификација на повреди на заби

Македонски стоматолошки преглед  1998: 22 (1-4): 41 – 44

:.  PDF  :.

Приказ на книги

:.  PDF  :.

Друштвена хроника

:.  PDF  :.

Преглед на објавени трудови во 1997 година

:.  PDF  :.