1982; 6 (3) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

                                                                                                 Issue full text

:. PDF :.

Editorial board

:.  PDF  :.

Contents

:.  PDF  :.

Тавчиовски И, Нечева Љубинка, Мирчев Е, Кедеров П, Атанасов Н.

Општествено економскиот статус на стоматолошката служба во СР Македонија.

:.  PDF  :.

Баба-Милкиќ Ч, Митиќ С, Младеновиќ Д.

Рана дијагностика и терапија почетних прогресивних пародонтопатија.

:.  PDF  :.

Иљовска С, Мирчева М, Нечева Љубинка, Царчев М.

Влијание на премоларите врз ресорпцијата на корените на млечните заби.

:.  PDF  :.

Лазаревска Б, Накова М, Симоновски М, Димитровски В, Белазелкоска З.

Корелација помеѓу гликосијалијата и промените на dorsum linguae кај болни од diabetes mellitus.

 :.  PDF  :.

Черковиќ Н, Перовиќ-Којовиќ Д.

Патохистолошки налаз улцерозних форма lichen planusa на оралној слузокожи.

:.  PDF  :.

Лазаревски С, Васков И, Туџаров Т, Василевски Б, Кроневски П.

Доцни постоперативни резултати при мандибуларен прогнатизам.

:.  PDF  :.

Рафајловски Р, Јанев Ј.

Предоперативно полнење на коренскиот канал со златно колче при апикотомија.

:.  PDF  :.

Јовиќ Д.

О номенклатури и класификацији обољења зуба.

:.  PDF  :.

Даштевски Б, Поп-Стефанија К, Симов Г.

Акупунктурна анестезија во стоматолошката протетика (I дел).

:.  PDF  :.

Прилози од странски списанија

:.  PDF  :.

Соопштенија

:.  PDF  :.

Упатство до соработниците

:.  PDF  :.