2011; 35 (3-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF  :.

Contents

:.  PDF  :.

Миндова С., Ивановски К., Исијановска Р., Пешевска С., Николовска Ј., Дирјанска К., Алексова П., Пејчинова С.

Пародонтолната болест причина за екстракција на забите

Македонски стоматолошки преглед 2011; 35 (3-4): 79-84

:.  PDF  :.

Накова М., Пешевска С., Ивановски Ќ., Апостолова Г., Грчев А., Наумовски В., Костадинова М.

Механизми и менаџмент на орофацијалната болка

Македонски стоматолошки преглед 2011; 35 (3-4): 85-90

:.  PDF  :.

Накова М., Павлевска М., Костадинова М., Балажи И.

Орален морбидитет кај училишни деца од 12 години

Македонски стоматолошки преглед 2011; 35 (3-4): 91-97

:.  PDF  :.

Пешевска С., Накова М., Грчевска Л., Миндова С.

Ткивен хуморален реактивитет кај пародонтална болест

Македонски стоматолошки преглед 2011; 35 (3-4): 98-104

:.  PDF  :.

Ристоска С., Ивановски Ќ., Пешевска С., Дирјанска К., Миндова С., Стефановска Е.

Плунка, методи за нејзино колекционирање и процесирање

Македонски стоматолошки преглед 2011; 35 (3-4): 105-112

:.  PDF  :.

Стефановска Е., Накова М., Ивановски Ќ., Ристоска С., Радојкова-Николова В., Миндова С.

Орални биомаркери во дијагнозата кај народонтална болест

Македонски стоматолошки преглед 2011; 35 (3-4): 113-120

:.  PDF  :.

Гугувчевски Љ.

Динамика на оклузалните соодноси

Македонски стоматолошки преглед 2011; 35 (3-4): 121-127

:.  PDF  :.

Панчевска С., Бундевска Ј.

Мобилни протези со eclipse – предности и недостатоци  (1 дел

Македонски стоматолошки преглед 2011; 35 (3-4): 128-134

:.  PDF  :.

Шабанов Е.

Хоризонтални и вертикални отстапувања во димензииите на гипсени излевоци земени со иреверзибилен хидроколоид

Македонски стоматолошки преглед 2011; 35 (3-4): 135-144

:.  PDF  :.

Алексова П., Накова М., Грчев А., Миндова С., Костадинова., Апостолова Г., Николовска Ј.

Големина на калцификатите во радикуларната пулпа кај хронични пулпити

Македонски стоматолошки преглед 2011; 35 (3-4): 145-149

:.  PDF  :.

Алексова П., Накова М., Велевски Д., Грчев А., Велевска-Стефковска Д., Костадинова М.

Застапеност на денталните калцификати според локализација по заб

Македонски стоматолошки преглед 2011; 35 (3-4): 150-154

:.  PDF  :.

Алексова П., Накова М., Велевски Д., Грчев А., Велевска-Стефковска Д., Костадинова М.

Интактни молари – провокатори на болка?

Македонски стоматолошки преглед 2011; 35 (3-4): 155-161

:.  PDF  :.

Ќурчиева-Чучкова Г.

Ектопична ерупција на максиларни канини : преваленца и превентивни можности

Македонски стоматолошки преглед 2011; 35 (3-4): 162-168

:.  PDF  :.