2011; 35 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF  :.

Contents
:.  PDF  :.

ДИРЈАНСКА К, НАКОВА М, ИВАНОВСКИ К, МИНДОВА С, НИКОЛОВСКА Ј.

Улогата на липидната пероксидација во прогресијата на пародонталната болест.

Македонски стоматолошки преглед, 2011; 35 (1-2): 1-5.

:.  PDF  :.

ЛАМЕСКИ М, ИВАНОВСКИ Ќ, РИСТОСКА С, МИНДОВА С, СТЕФАНОВСКА Е.

Влијание на стареењето врз степенот на пародонтална деструкција.

Македонски стоматолошки преглед, 2011; 35 (1-2): 6-11.

:.  PDF  :.

МИНДОВА С, НАКОВА М, ЃОРГОСКИ И, ИСИЈАНОВСКА Р, ИВАНОВСКИ К, ПЕШЕВСКА С, СТЕФАНОВСКА Е, НИКОЛОВСКА Ј.

Цитокинската продукција кај пушачи и не пушачи со пародонтална болест.

Македонски стоматолошки преглед, 2011; 35 (1-2): 12-22.

:.  PDF  :.

МИНДОВА С, ИВАНОВСКИ К, ПЕШЕВСКА С, НИКОЛОВСКА Ј, АПОСТОЛОВСКА Г, АЛЕКСОВА П, ДОКОВСКА С.

Бруксизам: етиологија клиничка слика и терапија.

Македонски стоматолошки преглед, 2011; 35 (1-2): 23-28.

:.  PDF  :.

ПЕШЕВСКА С, БЕЛАЗЕЛКОСКА З, ИВАНОВСКИ И, МИНДОВА С.

Прилог кон клиничките аспекти на хиперсензитивноста кон храна во детска возраст – приказ на случај.

Македонски стоматолошки преглед, 2011; 35 (1-2): 29-35.

:.  PDF  :.

НИКОЛОВСКА Ј, МИНДОВА С, ДИРЈАНСКА К, АЛЕКСОВА П, КОСТАДИНОВА М, БОЈКОВСКА С.

Протетски статус и потреба за третман кај геријатриски пациенти во јавните институции за стари лица.

Македонски стоматолошки преглед, 2011; 35 (1-2): 36-42.

:.  PDF  :.

ШАБАНОВ Е, ПЕТКОВ М.

Дезинфекцијата на отпечатоците – императив за превенција од можни оболувања на стоматолошкиот тим.

Македонски стоматолошки преглед, 2011; 35 (1-2): 43-50.

:.  PDF  :.

НАКОВА М, МИТРЕВСКИ А, ПАВЛЕВСКА М, КОСТАДИНОВА М.

Економски ефекти од примена на превентивни стоматолошки мерки кај деца на возраст од 6 и 12 години.

Македонски стоматолошки преглед, 2011; 35 (1-2): 51-58.

:.  PDF  :.

АЛЕКСОВА П, НАКОВА М, ГРЧЕВ А.

Застапеност на денталните калцификати кај пациенти со калкули во жолчното ќесеи плунковни жлезди.

Македонски стоматолошки преглед, 2011; 35 (1-2): 59-64.

:.  PDF  :.

АЛЕКСОВА П, НАКОВА М, ГРЧЕВ А.

Застапеност на денталните калцификати кај пародонтопатични заби.

Македонски стоматолошки преглед, 2011; 35 (1-2): 65-70.

:.  PDF  :.

Друштвена хроника

Македонски стоматолошки преглед, 2011; 35 (1-2): 71-78.

:.  PDF  :.

Преглед на објавени трудови во 2010 година

:.  PDF  :.