1982; 6 (4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents

:.  PDF  :.

Шкокљев А, Туџаров, Дулиќ С, Бјеловук Р.

Компјутеризована томографија у максилофацијалној хирургији.

:.  PDF  :.

Тавчиовски И, Петров П, Оџаклиевска С, Стевановиќ М.

Избор на конзервативен тераписки третман при хроничните апикални пародонтити.

:.  PDF  :.

Пасинечки В, Димковски Ј.

Кариес на првите перманентни молари кај децата од 8 до 14 годишна возраст во Неготино.

:.  PDF  :.

Кроневски П, Васков И, Туџаров Т, Лазаревски С, Стојановиќ В.

TNM класификација и нејзината примена во максилофацијалната регија.

:.  PDF  :.

Поп-Николов Д, Карапеев Д, Лотски И, Митев А.

Изучување на профилактичното дејство на моделно леаните метални скелети врз пародонтот.

:.  PDF  :.

Цветиновиќ М.

Меланомска болест.

:.  PDF  :.

Накова М, Белазелкоска З, Меноска С.

Клиничка и рендгенолошка процена на некои локални фактори во етиопатогенезата на пародонталната болест.

:.  PDF  :.

Даштевски Б, Поп-Стефанија К, Симов Г.

Акупунктурна анестезија во стоматолошката протетика (II дел).

:.  PDF  :.

Прилози од странски списанија

:.  PDF  :.

Соопштенија

:.  PDF  :.

Преглед на објавени трудови во 1982 (по области) и индекс по автори

:.  PDF  :.

Упатство до соработниците

:.  PDF  :.