1977; 1 (3-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Editorial board

:.  PDF  :.

Contents

:.  PDF  :.

Бајрактарова-Ѓурчиловска Н.

Развитокот на денталните лакови кај деца со малоклузии од 6 до 8-годишна возраст.

:.  PDF  :.

Богдановски И, Фиљански М, Шуков П, Кузмановски Н, Камчевски М.

Проширување на базалниот фундамент кај долната тотална протеза со прелиминарен интермедијален отпечаток.

:.  PDF  :.

Бојаџиев Т.

Методот на сегментираниот лак како терапевтска постапка во дентофацијалната ортопедија.

:.  PDF  :.

Накова М, Лазаревска Б, Ковачев Б.

Сооднос меѓу концентрацијата на глукозата во плунката и плазмата кај пациенти со прогресивна пародонтопатија.

:.  PDF  :.

Симоновски М, Димитровски В, Лазаревска Б.

Фреквенција и сезонска динамика на stomatitis herpetica.

:.  PDF  :.

Богдановски И, Фиљански М, Прастова Б, Кузмановски Н, Камчев М.

Влијание на мобилните гингивални протези на виличниот продолжеток (processus alveolaris) на неговото дефинитивно оформување и зацврстување.

:.  PDF  :.

Поп-Никлов Д, Карапеев Д, Лотски И.

Стоматолошка керамика и нејзината примена во протетската терапија.

:.  PDF  :.

Оџаклиева С, Стевановиќ М.

Грешки при манипулирањето со композитни материјали и последиците што произлегуваат од тоа.

:.  PDF  :.

Тантуровски Ѓ, Јанев Ј, Дилевски С, Анастасов К.

Хируршки-конзервативен третман на забни корени во фронталната регија.

:.  PDF  :.