1981; 5 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Editorial board

:.  PDF  :.

Contents

:.  PDF  :.

Стевановиќ М.

Невро-хисто-патолошки анализи при длабоките кариозни лезии потврдени со електронски микроскоп.

:.  PDF  :.

Накова М, Лазаревска Б, Ников Б.

Мелкерсон-Розенталов синдром.

:.  PDF  :.

Симов Ѓ, Мицковски Ј, Костиќ Л, Петковски П.

Промени во микроструктурата кај паладор во зависност од начинот на топењето.

:.  PDF  :.

Нечева Љ, Мирчева М, Њего Д, Лазаревска Б.

Траумата како етиолошки фактор на хроничните пародонтити.

:.  PDF  :.

Ѓоргова Ј, Ѓорчуловска Н.

Естетската линија и промените во положбата на усните.

:.  PDF  :.

Мирчев Е, Димитрова А, Положани Ш, Костиќ Б.

Авитални заби од протетски аспект и погодно време за протетски третман.

:.  PDF  :.

Поп-Николов Д, Арсовски Т, Митев А, Карапеев Д, Лотски И.

Ампутација кај многукорени заби како можен метод за санација и протетска рехабилитација.

:.  PDF  :.

Јанев Ј, Василевски Б, Илиев Т.

Наши согледувања за одонтомите.

:.  PDF  :.