2015; 38 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF  :.

Contents
:.  PDF  :.

Editorial board
:.  PDF  :.

Едиторијал
:.  PDF  :.

Џипунова Б, Тошеска Спасова Н, Радојкова Николовска В, Поповска М, Поповиќ Моневска Д, Муратовска И.

Употребата и значењето на интермаксиларната тракција во ортодонтската терапија / The Use and Meaning of intermaxillary traction in orthodontic tharpy.

Macedonian dental review 2015; 38 (1-2): 10-19.

:.  PDF  :.

Бајевска Ј, Бајевска Ј. Стефановска Бајевска Стефаноска Б, Симјановска Љ.

Клинички аспекти на циркониум оксидна керамика / Clinical aspects of zirconium oxide ceramics.

Macedonian dental review 2015; 38 (1-2): 20-29.

:.  PDF  :.

Крстевски Д, Спасовска К, Ангелиќ Д.

Црвена и бела естетика во фронталната регија протетика со гингивектомија и целосна керамика / Red and White Aesthetics in the Frontal Region Prosthetics with Gingivectomy and Full Ceramic Bridges.

Macedonian dental review 2015; 38 (1-2): 30-39.

:.  PDF  :.

Муратовска И, Поповска М, Атанасовска-Стојановска А, Капушевска Б, Поповиќ-Моневска Д, Стојановска В, Коневски Ф.

Нова димензија на денталните снимки: 1 дел / New dimension of dental radiographs: part 1.

Macedonian dental review 2015; 38 (1-2): 40-55.

:.  PDF  :.

Иваноф СК, Муратовска И, Инфаноф ЕА, Поповска М, Жабокова-Билбиловска Е.

Едукативна мисија на студентските размени и глобалната стоматологија: перцепции на студентите по стоматологија од Македонија и Соединетите американски држави / The educational mission of student exchanges and global dentistry: perceptions of dental students from macedonia and U.S.

Macedonian dental review 2015; 38 (1-2): 56-76.

:.  PDF  :.

Стефановска Е, Пандилова М, Георгиева С, Пешевска С, Ивановски К, Ристоска С, Минова С, Дирјанска К.

Озон терапија, нов модалитет во пародонтологијата / Ozone Therapy, a new modality in periodontology.

Macedonian dental review 2015; 38 (1-2): 77-84.

:.  PDF  :.

Георгиева С, Пандилова М, Дирјанска К, Ристевска С, Стефановска Е, Ивановски К.

Клинички доктрини во профилаксата и менаџментот на оралните фокални инфекции кај пациенти со ризик / Clinical doctrines in the prophylaxis and management of oral focal infections in patients with a risk.

Macedonian dental review 2015; 38 (1-2): 85-91.

:.  PDF  :.

Стевановиќ М, Горгиевска Е, Еленчевска-Апостолска С, Димков А.

СЕМ анализа на интерфејсот помеѓу цементот на забот и глас јономер цементот. SEM investigation of the interface between the tooth cement and glass-ionomer cement in speciments conditioned with polyacrilic acid and/or ER: YAG laser.

Macedonian dental review 2015; 38 (1-2): 92-100.

:.  PDF  :.

Поповиќ-Моневска Д, Наумовски С, Бенедетти А, Грчев А, Двојаковска Божовиќ С, Муратовска И.

Дентален третман во период на бременост / Dental treatment during pregnancy.

Macedonian dental review 2015; 38 (1-2): 101-110.

:.  PDF  :.

Пропозиции

:.  PDF  :.

Приказ на книги

:.  PDF  :.