2016; 39 (2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF  :.

Editorial board
:. PDF :.

Едиторијал

:.  PDF  :.

Contents
:.  PDF  :.

Гугувчевски Љ.

ПРИЛОГ КОН ДИЈАГНОЗАТА И ТЕРАПИЈАТА НА ВИЛИЧНОЗГЛОБНИТЕ НЕПРАВИЛНОСТИ / A CONTRIBUTION IN DIAGNOSIS AND THERAPY OF THE TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS

Macedonian dental review 2016; 39 (2): 5-17

:.  PDF  :.

Мијоска А.

ПУШЕЊЕТО КАКО РИЗИК ФАКТОР ПРИ ИЗРАБОТКА НА ПРОТЕТИЧКИ РЕСТАВРАЦИИ НАД ИМПЛАНТИ / SMOKING AS RISK FACTOR IN PROSTHETIC RESTORATIONS ON IMPLANTS

Macedonian dental review 2016; 39 (2): 18-40

:.  PDF  :.

Ковачевска Г.

ЕНДОДОНТСКИ ТРЕТИРАНИ РАДИКСИ НА ДЕСТРУИРАНИ МОЛАРИ – ТЕХНИКА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈА СО GC ФИБЕР КОЛЧИЊА И GRADIA CORE ИНДИВИДУАЛНИ НАДОГРАДБИ / ENDODONTICALLY TREATED RADICES OF DESTROYED MOLAR TEETH-INDIVIDUALLY FABRICATED GC FIBER POST AND GRADIA CORE REHABILITATION TECHNIQUE

Macedonian dental review 2016; 39 (2): 41-66

:.  PDF  :.

Велеска Стевковска Д.

АКТУЕЛИЗИРАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА НА КАРНИЕВИОТ РАСТВОР ВО ТРЕТМАНОТ НА ОДОНТОГЕНИТЕ КЕРАТОЦИСТИ / ACTUALIZATION OF CARNOY`S SOLUTION EFFICIENCY IN ODONTOGENIC KERATOCYST TREATMENT

Macedonian dental review 2016; 39 (2): 67-87

:.  PDF  :.

Пеева Петреска М.

ПРЕВЕНТИВНИ И ТЕРАПИСКИ КОНЦЕПТИ НА БИСФОСФОНАТНАТА ОСТЕОНЕКРОЗА НА ВИЛИЧНИТЕ КОСКИ / PREVENTIVE AND THERAPEUTICAL APPROACH OF THE BISPHOSPHONATE RELATED OSTEONECROSIS OF THE JAWS

Macedonian dental review 2016; 39 (2): 88-120

:.  PDF :.