2007; 31 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents
:.  PDF  :.

ЖАБОКОВА-БИЛБИЛОВА Е, БАЈРАКТАРОВА Б, СТАФИЛОВ Т, СОКОЛОВСКА Ф, СОТИРОВСКА-ИВКОВСКА А.

Кариес превенција кај пациенти со фиксни ортодонтски апарати (in vitro студија).

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (1-2): 1-9.

:.  PDF  :.

ДАСКАЛОВА Б, ПОП СТЕФАНОВА-ТРПОСКА М, ЈАНЕВ Р.

Примена на разни типови ретенциони апарати.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (1-2): 10-14.

:.  PDF  :.

ВЕЛЕСКА-СТЕВКОВСКА Д, КОЧОВА М.

Етиопатогенетски, клинички и генетски аспекти на Morbus von Willebrand.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (1-2): 15-21.

:.  PDF  :.

ИСУФИ Р, ЌЕНДРО А, БАРДХОШИ Е, ШУТЕРИЌИ Б, БРИОНИ Ј, БИЛАЛИ К.

Десетгодишно искуство во третманот на вродените дефекти на устата и на непцето.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (1-2): 22-25.

:.  PDF  :.

БАЈЕВСКА Ј.

Препарација на заби со заоблена-олуковидна стапалка (полужлеб) и правоаголна стапалка со заоблен внатрешен агол.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (1-2): 26-30.

:.  PDF  :.

ЈОРДАНОВ Б, КОВАЧЕВСКА Г.

Долгогодишни клинички резултати со интраосеални СИП имплантанти и имплантантно фиксирани конструкции.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (1-2): 31-42.

:.  PDF  :.

КОВАЧЕВСКА Г, ЈОРДАНОВ Б, КОВАЧЕВСКИ А.

Ankylos SynCone – третмански концепт за имедијантно рехабилитирање на тотална беззабост во мандибулата.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (1-2): 43-55.

:.  PDF  :.

КАМЕНОВА Ј, ЈОРДАНОВ Б, КОВАЧЕВСКА Г.

Компаративна анализа на отпорноста кон корозија на титаниумските имплантанти во услови на електролиза.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (1-2): 56-61.

:.  PDF  :.

ЦАРЧЕВ М, ЦАРЧЕВА С, ПЕТАНОВСКИ Х, САРАКИНОВА О.

Белење на забите – безбедносни аспекти.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (1-2): 62-68.

:.  PDF  :.

АПОСТОЛОВСКА С, ОЏАКЛИЕВСКА С, РЕНЏОВА В.

Дентална ерозија и нејзина превенција со професионални и индивидуални профилактички мерки.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (1-2): 69-73.

:.  PDF  :.

АЛЕКСОВА П, АНТЕВСКИ С.

Колерација на денталните калцификати со други калцификати во организмот.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (1-2): 74-79.

:.  PDF  :.

ПОПОВСКА М, АТАНАСОВСКА-СТОЈАНОВСКА А, ЗЕНДЕЛИ-БЕЏЕТИ Л, СТРЕЗОВСКА С.

Преглед на современите терапевтски можности во третманот на оралниот лихен планус.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (1-2): 80-86.

:.  PDF  :.

Друштвена хроника.

Македонски стоматолошки преглед, 2007; 31 (1-2): 87-100.

:.  PDF  :.

Преглед на објавени трудови во 2006 година

:.  PDF  :.