1989; 13 (1-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Editorial board

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

30 години Стоматолошки факултет во Скопје.

:. PDF :.

Поздравен говор од покровителот на прославата на 30-годишнината од постоењето и работата на Стоматолошкиот факултет во Скопје: д-р Вулнет Старова, Претседател на Собранието на СР Македонија.

:. PDF :.

Реч на деканот на Стоматолошкиот факултет: проф. д-р Евтим Мирчев.

:. PDF :.

Мирчева М.

Едуцираност на стоматолозите од доменот на психологијата и психосоматиката.

:. PDF :.

Иљовска С.

Корелација на гликозата, pH, активноста на алкалната и киселата фосфатаза во плунката и КЕП-от кај деца болни од ИЗДМ и здрави деца.

:. PDF :.

Бајрактарова Б.

Дентицијата како индикатор на физиолошкиот развоен статус на организмот.

:. PDF :.

Бојаџиев Т.

Рендгенкраниометриски модел на македонско население.

:. PDF :.

Зужелова М.

Рендгенкраниометриска процена на назолабијалните структури кај индивидуи со нормална оклузија и малоклузија II/1.

:. PDF :.

Николовска-Белазелкоска З.

Хидролитичната ензимска активност и етиопатогенезата на прогресивната пародонтопатија.

:. PDF :.

Јанев Ј.

Ендоосеални имплантати од алуминиумоксидна керамика.

:. PDF :.

Шабанов Е.

Трауматската оклузија и патохистолошките промени во пародонциумот.

:. PDF :.

Велески Д.

Електрогнатодинамометриско тестирање на вредноста на загризната сила кај пациенти со суптотални протези.

:. PDF :.