1986; 10 (3-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

                              Issue full text

:. PDF :.

Editorial board

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

Прим. д-р Павле Кедеров : in memoriam.

:. PDF :.

Симоновски М, Ставревска А, Поповска М, Делчева Е.

Гравидарно условени лезии на гингивата.

:. PDF :.

Василевска К, Матовска Љ.

Епидемиолошки индикатори на денталниот морбидитет.

:. PDF :.

Бајрактарова Б, Нечева Љ, Манова К, Тавчиовски И.

Компјутерска обработка на податоци во современата научноистражувачка работа.

:. PDF :.

Бојаџиев Т.

Проценување на обемот на денталните лакови кај неправилностите на II класа I одделение.

:. PDF :.

Белазелковска З, Корнети П, Накова М.

Активноста на ЛДХ кај пациенти со прогресивна пародонтопатија.

:. PDF :.

Бојаџиев Т.

Организирана ортодонтска превентива на забновиличните неправилности.

:. PDF :.

Стрезоски К, Паноска С.

Флуоровите соли во превентива на кариесот.

:. PDF :.

Дамески Б, Петеска Ж.

Движење на кариесот кај децата од предучилишна возраст.

:. PDF :.

Тасевски К, Стефановски Ј, Муровска М, Донев С, Митев А.

Клинички аспекти на гермектомијата.

:. PDF :.

Прилози од странски списанија

:. PDF :.

Соопштенија

:. PDF :.