1991; 15 (3-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

ЗУЖЕЛОВА М, БОШЊАКОСКА М.

Време на ерупција на млечните заби и антеро-постериорниот сооднос на денталните лакови кај скопски деца од 3 до 36 месеци.

:. PDF :.

СТЕВАНОВИЌ М, ЗАФИРОВСКА В.

Употреба на интралигаментарната анестезија во дијагностички цели.

:. PDF :.

ПЕТРЕВСКА М, СТЕВАНОВИЌ М, ЕЛЕНЧЕВСКА С.

Клинички и параклинички испитувања на својствата на Kaviner-от.

:. PDF :.

ЦАРЧЕВ П, СТЕФАНОВСКИ Ј, ЧОРТАНОВСКИ Љ, ВЕЛИЧКОВСКИ Б, СИМЈАНОВСКА Љ.

Некои аспекти во дијагностиката и терапијата на одонтомите.

:. PDF :.

ВЕЛЕСКИ Д.

Влијанието на полот, видот и страната на мастикација врз вредноста на оклузалната сила кај испитаници со здрав стоматогнатен систем.

:. PDF :.

МИРЧЕВ Е.

Клиничка и техничка изработка на мериленд мостови.

:. PDF :.

ПЕТКОВА Е.

Волуменска густина на лимфоцитите, плазма клетките, колагенот и крвните садови во гингивата од пациенти со вештачки забни коронки.

:. PDF :.

КОРУНОВСКА В, СИМОВ Ѓ, ШАБАНОВ Е, ПЕТКОВА Е, КОВАЧЕВСКА Г, ИВАНОВСКИ В.

Процена на квалитетот на отпечатокот од гингивалниот сулкус.

:. PDF :.

МЛАДЕНОВИЌ Д.

Влијанието на неврзаната фосфорна киселина од примероци цинкфосфатен цемент врз состојбата на импрегнирани истружени површини.

:. PDF :.

Прилози од странски списанија

:. PDF :.

Приказ на книги

:. PDF :.

Друштвена хроника

:. PDF :.

Објавени статии во 1990 година

:. PDF :.