2006; 30 (2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents
:.  PDF  :.

Едиторијал

:.  PDF  :.

ПАВЛЕВСКА М, ЈАНКУЛОВСКА М, ИЉОВСКА С, ДИМКОВ А.

Клиничка евалуација на ендодонскиот третман на млечни заби со некротична пулпа.

Македонски стоматолошки преглед, 2006; 30 (2): 177-184.

:.  PDF  :.

ЖАБОКОВА-БИЛБИЛОВА Е, БАЈРАКТАРОВА Б, СОТИРОВСКА-ИВКОВСКА А, ФИЛДИШЕВСКИ А.

Саливарно ниво на уреата во колерација со забниот кариес.

Македонски стоматолошки преглед, 2006; 30 (2): 185-192.

:.  PDF  :.

ЈАНКУЛОВСКА М, ГЕТОВА Б, ПАВЛЕВСКА М, ИЉОВСКА С, КОКОЧЕВА-ИВАНОВСКА, О.

Едногодишна клиничка евалуација на адмира – ормоцер базиран реставративен материјал и адмира залевач.

Македонски стоматолошки преглед, 2006; 30 (2): 193-196.

:.  PDF  :.

КОКОЧЕВА-ИВАНОВСКА О, ЦАРЧЕВ М, ЈАНКУЛОВСКА М.

Нивото на саливарните pH – врености по конзумација на млеко и сок кај деца со циркуларен кариес.

Македонски стоматолошки преглед, 2006; 30 (2): 197-201.

:.  PDF  :.

СИМЈАНОВСКА Љ, АНТОВСКА В, СИМЈАНОВСКИ С.

Улогата на ФЕМ 7 (хормонска терапија) во санација на коскените дефекти кај постменопаузални жени: рендгенолошка и компјутерска анализа

Македонски стоматолошки преглед, 2006; 30 (2): 202-208.

:.  PDF  :.

КАЦАРСКА М, СТЕФАНОВСКИ Ј.

Апликативни аспекти на ултрасоничната ретро – препарација.

Македонски стоматолошки преглед, 2006; 30 (2): 209-213.

:.  PDF  :.

ДИМОВА Ц, КОВАЧЕВСКА И.

Тест на венска стаза како метода за процена на фибринолитичкиот капациент на крвта во тек на оралнохируршка интервенција.

Македонски стоматолошки преглед, 2006; 30 (2): 214-218.

:.  PDF  :.

СИМЈАНОВСКА Љ, ЈАЧИМОВИЌ-ТАСЕВСКА К.

Општа анестезија и орално хируршките интервенции.

Македонски стоматолошки преглед, 2006; 30 (2): 219-224.

:.  PDF  :.

ВАНКОВСКИ В.

Дијагноза, план на терапија и припрема на пациентот за имплантирање.

Македонски стоматолошки преглед, 2006; 30 (2): 225-229.

:.  PDF  :.

ЈАНЕВ Е.

Предности и недостатоци на имедијатното имплантирање во фронтална максиларна регија: приказ на случај.

Македонски стоматолошки преглед, 2006; 30 (2): 230-236.

:.  PDF  :.

АНГЕЛОВСКА А, ВЕЛЕСКИ Д, ВЕЛЕСКА Д.

Примена на акрилок системи кај скелетирани протези.

Македонски стоматолошки преглед, 2006; 30 (2): 237-242.

:.  PDF  :.

БУНДЕВСКА Ј, КАПУШЕВСКА Б.

Метод за определување на местоположбата на првите молари во тоталните протези – клиничка примена и оценка на употребливоста.

Македонски стоматолошки преглед, 2006; 30 (2): 243-250.

:.  PDF  :.

ПЕЈЧИЌ А, ПЕШЕВСКА С, КОЈОВИЌ Д.

Behcet синдром – орални манифестации.

Македонски стоматолошки преглед, 2006; 30 (2): 251-254.

:.  PDF  :.

ПЕЈЧИЌ А, ПЕШЕВСКА С, КОЈОВИЌ Д.

Ласерот со мала сила во терапија на Herpes simplex labials.

Македонски стоматолошки преглед, 2006; 30 (2): 255-259.

:.  PDF  :.

ПОПОВСКА М, АТАНАСОВСКА – СТОЈАНОВСКА А, ЈОВАНОВСКИ Н, РИСТОСКА С, СТРЕЗОВСКА С.

СИДА – Преглед на оралната симптоматологија.

Македонски стоматолошки преглед, 2006; 30 (2): 260-270.

:.  PDF  :.

Друштвена хроника

Македонски стоматолошки преглед, 2006; 30 (2): 271-289

:.  PDF  :.