1993; 17 (2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

                                                                                  Issue full text

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

ИВАНОВСКИ Д.

ОСНОВНИ БАРАЊА ОД ОБЛАСТА НА СТАТИСТИКАТА ЗА РАКОПИСИТЕ ШТО СЕ ПРАЌААТ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ ВО МАКЕДОНСКИ СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД

:. PDF :.

ЗАФИРОВСКА В, СТЕВАНОВИЌ М, ЛОЗАНОВСКИ М, ПЕТРОВСКА М.

Можности за ендодонтска терапија на заби со изразена абразија од III и IV степен.

:. PDF :.

НЕДЕЛКОВСКА М, МАТОВСКА Љ, ЌИПРОВСКИ М.

Едносеансна конзервативна терапија на фистулозни хронични пародонтити.

:. PDF :.

ПЕТКОВА Е, КАПУШЕВСКА Б, ПОПОВСКА М, ШАБАНОВ Е, КОВАЧЕВСКА Г.

Орална хигиена и пародонталното здравје кај пациенти со протетички надоместоци.

:. PDF :.

КАПУШЕВСКА Б, МИРЧЕВ Е, БУНДЕВСКА Ј, БАЈЕВСКА Ј.

Сензитивен дентин и можности за негова терапија при дефинитивно цементирање на фикснопротетичките конструкции.

:. PDF :.

СОФРОНИЕСКИ С, ПОП-НИКОЛОВ Д, КАРАПЕЕВ Д, РИСТЕСКИ Т, КРСТЕСКИ С.

Некои аспекти од вградувањето на долдеровите пречки.

:. PDF :.

СТЕФАНОВСКА М, ЧОРТАНОВСКИ Љ, СТЕФАНОВСКИ Ј, ЦАРЧЕВ П, ПОП-АЦЕВ П.

Ревалоризација на индикациите за егзодонција кај пациенти упатени и самоиницијативно дојдени на клиниката за орална хирургија-Скопје.

:. PDF :.

НЕЧЕВА Љ, ЦАРЧЕВ М, НАКОВА М, ДИМИТРОВСКИ В, ЗУЖЕЛОВА М, ЃОРГОВА Ј, ДЕЈАНОСКИ К, БЕЌИРОВИЌ М, ГИГОВСКИ, Н.

Состојбата на оралното здравје и потребната санација на населението од Македонија по региони.

:. PDF :.

СПАСОВСКИ М, ДОНЕВ Д, ТОЗИЈА Ф.

Проекција на стоматолошките специјалистички кадри со методот на проектирани стандарди во Република Македонија до 2005 година.

:. PDF :.

ДАШТЕВСКИ Б.

Етностоматологија на Македонија.

:. PDF :.

ПРИКАЗ НА КНИГИ

ЛАЗАРЕВСКА Б.

Џекова-Стојкова, Слобода: Орална биохемија, издавач: Универзитет “Св.Кирил и Методиј” Скопје, 1993 година.

:. PDF :.

МИРЧЕВ, Ефтим, НИКОЛОВСКА, Павлина.

Д-р Ѓорѓи Лајчароски : in memoriam.

:. PDF :.