1996; 20 (1-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

                                                                                 Issue full text

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

МИРЧЕВА М.

Зад насмевката-наука.

:. PDF :.

ЦАРЧЕВ М.

Реплантација на трауматски екстрахирани заби во детската возраст.

:. PDF :.

ИЉОВСКА С, ПАВЛЕВСКА М, СТОЈАНОВСКА В, СТОЈАНОВИЌ М.

Compoglass-нов реставративен компомер.

:. PDF :.

БОЈАЏИЕВ Т.

Екстраорални сили во антеропостериорните движења на максиларните молари.

:. PDF :.

ЗУЖЕЛОВА М, ЃОРГОВА Ј, ПЕТРОВА Е, СМИЛЕВА М, БОГДАНОВА Б.

Адултна ортодонција.

:. PDF :.

ЃОРГОВА Ј, ЗУЖЕЛОВА М, ЏИПУНОВА Б, КАНУРКОВА Л, ТОШЕВСКА Н.

Наши согледувања околу третманот на дизгнатиите во ортодонцијата.

:. PDF :.

СТЕВАНОВИЌ М, СТЕВАНОВИЌ М.

Избор на инструменти за безбедна рачна канална обработка.

:. PDF :.

ОЏАКЛИЕВСКА С.

Нови сознанија за терапијата на некротично инфицираните коренски канали.

:. PDF :.

МАТОВСКА Љ.

Ретретманот и ендодонската хирургија како алтернативи на неуспешната ендодонција.

:. PDF :.

СТЕВАНОВИЌ М, БОГДАНОВСКИ С, СТЕВАНОВИЌ М, СТОЈАНОВСКА В.

Компјутерска изработка на порцелански инлеи – Cerec систем.

:. PDF :.

СТАВРЕВСКА А, СИМОНОВСКИ М.

Етиолошка генеза на фуркационата зафатеност.

:. PDF :.

ЈАНЕВ Ј, ПЕЕВА М.

Примена на ласерот во оралната хирургија.

:. PDF :.

ШАБАНОВ Е, ДАШТЕВСКИ Б.

Биомедицински аспекти во фикснопротетичкото планирање и терапија.

:. PDF :.

БАЈЕВСКА Ј, МИРЧЕВ Е.

Фактори кои влијаат за појава на прекин на континуитетот и конструктивно оптимирање на мостовска конструкција.

:. PDF :.

ДЕЈАНОСКИ К.

Морфолошко, функционално и естетско обликување на тоталните протези.

:. PDF :.

ШАБАНОВ, Ерол.

Проф. д-р Ефтим Мирчев: Клиника на фиксната стоматолошка протетика. издавач: Студентски збор, Скопје.

:. PDF :.

Друштвена хроника

:. PDF :.

Приказ на книга

:. PDF :.

Преглед на објавени статии во 1995 година

:. PDF :.