1980; 4 (3-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents

:.  PDF  :.

Туџаров Т.

Електромиографски согледувања при лекување на сублуксација на темпоромандибуларниот зглоб со акрилатна нагризна шина.

:.  PDF  :.

Оџаклиева С.

Микробиолошки наопд на преостанатиот дентин при кариес профунда симплекс и компликата по претходна тераписка постапка.

:.  PDF  :.

Мирчев Е.

Прилог кон смалување на пародонталните промени на носачи предизвикани од фиксно-протетските изработки.

:.  PDF  :.

Серафимова С, Ѓоргова Ј.

Терапевтски пристап при мандибуларна инцизална тескоба.

:.  PDF  :.

Стефановски Ј, Муровска М, Симовска Т, Царчев П.

Оправданоста на планираната егзодонција од медицинско-хируршки аспект.

:.  PDF  :.

Петрова Е, Богдановски И, Фиљански М, Јанкуловска Е, Чаловска Ј, Шуков П.

Акрилатен загризен шаблон како меѓуфаза во земање на дефинитивен отпечаток при случаи со парцијална беззабност.

:.  PDF  :.

Димитровски В, Урумова Е, Лазаревска Б, Симоновски М.

Квантитативна застапеност на киселите мукополисахариди кај болни од прогресивна пародонтопатија во зависност од клиничкиот стадиум.

:.  PDF  :.

Илиевски Д, Петров П, Цифкаровски С.

Примена на некои од методите на површинската психотерапија во клиничката протетика.

:.  PDF  :.

Царчев М, Нечева Љ, Мирчева М, Филипче И, Георгиева П, Бајрактарова Б.

Влијание на респираторните пречки врз орофацијалниот систем.

:.  PDF  :.

ОД ПРАКТИКАТА

Лајчароски Ѓ, Јованоски Ј.

Erythema fixum – наши случаи.

:.  PDF  :.

Прилози од странски списанија

:.  PDF  :.

Соопштенија

:.  PDF  :.

Преглед на објавени трудови и индекс на автори (период 1977-1980)

:.  PDF  :.