1990; 14 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Editorial board

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

Нечева Љ, Протиќ М, Брајевиќ М, Храсте Ј, Врбиќ В, Милиќ Ѓ, Митрически Ј, Рака, А.

Микроелементите во животната средина и нивното влијание врз кариесот.

:. PDF :.

Беќировиќ М, Царчев М, Георгиев З, Мирчева М, Нечева Љ, Богданова Љ.

Корелација меѓу степенот на оралната хигиена, консумацијата на шеќерите и кариесот кај деца од предучилишна возраст.

:. PDF :.

Ђорђевић-Манић С.

Појава прекобројних зуба у млечној дентицији: приказ случаја.

:. PDF :.

Бојаџиев Т, Вандевска-Радуновиќ В.

Електрично пунктирање при конструкција на ортодонтски апарати.

:. PDF :.

Цветковиќ Н, Оџаклиевска С, Стевановиќ М.

Микроелементи и забен кариес.

:. PDF :.

Стевановиќ М, Оџаклиевска С, Цветковиќ Н.

Суспектни одонталгии при рефлекторна болка во оралната празнина.

:. PDF :.

Матовска Љ, Неделковска М.

Варијанти на периапикални просветлувања.

:. PDF :.

Накова М, Ковачев В, Николовска-Белазелкоска З.

Вградување на маркиран пролин, хидроксипролин и глицин во гингивалното ткиво од пациенти со хиперпластичен гингивит.

:. PDF :.

Белозелкоска З, Корнети П, Лазаревска Б, Накова М, Стојкова-Џекова С, Крстевска М.

Биохемиска верификација на колагеназната активност кај пациенти со прогресивна пародонтопатија.

:. PDF :.

Мирчев Е.

Корелација помеѓу коефициентот на врзувачката експанзија на масата Neo duroterm 5 мешана цо вакуум и рачно.

:. PDF :.

Ковачевска Г.

Компаративна студија на средствата за тоалета на рацете во секојдневната стоматолошка практика in vitro антимикробно дејство.

:. PDF :.

Капушевска Б, Мирчев Е, Богдановски И.

Флуорните препарати употребени во стоматолошката протетика.

:. PDF :.

Друштвена хроника

:. PDF :.