1984 8 (4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

                        Issue full text

:. PDF :.

Editorial board

:.  PDF  :.

Contents

:.  PDF  :.

 Maiwald H.J.

Значење на шеќерот во етиолошкиот комплекс на кариесот и периодонталните заболувања.

:.  PDF  :.

Rajic Z, Sindin K.

Lokalno djelovnje secera iz aeroba na caklinu zuba.

:.  PDF  :.

Rajic Z, Disan Zh.

Uticaj prehrane kao factor iz covekova sredina na nastanak zubnog kvara.

:.  PDF  :.

Баба-Милкиќ Ч.

Егзогени фатори као доминантни утицаји у настанку гингиво-пародонталних обољења у школске деце.

:.  PDF  :.

Поповиќ Љ, Вуловиќ М, Лешиќ П.

Утицај неких локалних фактора на стање гингиве у школске деце.

:.  PDF  :.

Нечева Љ.

Пролиферација на гингивата како последица на траума.

:.  PDF  :.

Белоица Д, Стошиќ П, Вуловиќ М.

Утицај егозгене примене флуора на глеџ сталних зуба.

:.  PDF  :.

Maglajlic-Hadzhimejlic N, Mustagrudic D, Hatibovic Sh.

Prevencija edentacije u trudnoci.

:.  PDF  :.

Богданова Љ, Нечева Љ, Царчев М.

Доењето и неговите позитивни ефекти на отпорноста на забите на млечната дентиција и кариесот.

:.  PDF  :.

Богданова Љ, Нечева Љ, Царчев М.

Доењето и циркуларниот кариес.

:.  PDF  :.

Нечева Љ, Мирчева М, Њего Д.

Наши согледувања за санацијата на децата од предучилишна возраст.

:.  PDF  :.

Цекиќ Д, Белоица Д, Гајиќ М.

Учесталост појединих повреда сталних зуба, предузето лечење и успех.

:.  PDF  :.

Нечева Љ, Мирчева М.

Траумата како етиолошки фактор на интерната ресорпција.

:.  PDF  :.

Бојаџиев Т, Серафимова-Теодосиевска С, Зужелова М.

Ран ортодонтски третман.

:.  PDF  :.

Друштвена хроника

:.  PDF  :.

Преглед на објавени трудови во 1984 година

:.  PDF  :.