2009; 33 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents
:.  PDF  :.

ВЕЛЕСКА-СТЕВКОВСКА Д, ПОПОВСКИ В, СПИРОВСКИ М, ГОШЕВСКА-ДАШТЕВСКА Е.

Периоперативно однесување на цитокините (IL-1, TNH-a и IL-6) кај оралнохируршки интервенции со кумулирана хируршка траума на меки ткива и коска.

Македонски стоматолошки преглед, 2009; 33 (1-2): 1-14.

:.  PDF  :.

ДАШТЕВСКИ Бл.

Специфични отпечаточни процедури кај еднострана и билатерална терминална парцијална беззабност.

Македонски стоматолошки преглед, 2009; 33 (1-2): 15-21.

:.  PDF  :.

КОВАЧЕВСКА Г, ВАНКОВСКИ В, КОВАЧЕВСКИ А, ПЕТКОВ М, ПЕТРОВСКИ Д.

Мини дентални имплантанти за ретенција на долна тотална протеза.

Македонски стоматолошки преглед, 2009; 33 (1-2): 22-28.

:.  PDF  :.

АПОСТОЛСКА С, РЕНЏОВА В, ЈАНКУЛОВСКА М, ЌИПРОВСКИ М, МУРАТОВСКА И.

Естетска и функционална реставрација на предните заби (приказ на случаи).

Македонски стоматолошки преглед, 2009; 33 (1-2): 29-33.

:.  PDF  :.

ПЕТАНОВСКИ Х.

Сигнификантен кариес индекс (SIC) кај деца од 12 годишна возраст од централното градско подрачје на Скопје.

Македонски стоматолошки преглед, 2009; 33 (1-2): 34-40.

:.  PDF  :.

ЈАНКУЛОВСКА М, ПАВЛЕВСКА М, АПОСТОЛСКА С, ПЕЕВА М.

Насоки и техники во менаџирањето во детската стоматологија.

Македонски стоматолошки преглед, 2009; 33 (1-2): 41-48.

:.  PDF  :.

СТОШИЌ В, БАЈРАКТАРОВА Б, ГАЛЕВСКА В.

Орално здравствена едукација на родителите.

Македонски стоматолошки преглед, 2009; 33 (1-2): 49-51.

:.  PDF  :.

ЦАРЧЕВА-ШАЉА С.

Сагитални промени при ортопедска максиларна протракција кај пацииенти со малоклузија III класа и максиларен ретрогнатизам.

Македонски стоматолошки преглед, 2009; 33 (1-2): 52-56.

:.  PDF  :.

КИРОВСКИ И.

Кефалометриско испитување на положбата на хоидната коска.

Македонски стоматолошки преглед, 2009; 33 (1-2): 57-63.

:.  PDF  :.

ЦАРЧЕВА-ШАЉА С.

Карактеристики на лицевиот профил кај атрактивни женски лица со нормална оклузија.

Македонски стоматолошки преглед, 2009; 33 (1-2): 64-69.

:.  PDF  :.

ЌУРЧИЕВА-ЧУЧКОВА Г, ПОПОВСКИ С.

Влијанието на назофарингеалната обструкција врз краниофацијалната морфологија и лицевиот раст.

Македонски стоматолошки преглед, 2009; 33 (1-2): 70-76.

:.  PDF  :.

БОГДАНОВСКА Б.

Влијанието на вертикалните неправилности врз максиларната и мандибуларната морфологија и обликот на симфизата.

Македонски стоматолошки преглед, 2009; 33 (1-2): 77-86.

:.  PDF  :.

ДИМОВСКА Р.

Епидемиологија на расцепите на усна и непце во Република Македонија.

Македонски стоматолошки преглед, 2009; 33 (1-2): 87-90.

:.  PDF  :.

ЛАЗАРОВСКА В, ЛЕВЕНСКА Г, ЃОРГОВА Ј.

Причинско последична врска меѓудислалии и дисгнатии.

Македонски стоматолошки преглед, 2009; 33 (1-2): 91-94.

:.  PDF  :.

ПАНДИЛОВА М, УГРИНСКА А, ИВАНОВСКИ К.

Влијанието на нутритивниот внес на токоферолот врз пародонталното здравје.

Македонски стоматолошки преглед, 2009; 33 (1-2): 95-100.

:.  PDF  :.

ПОПОВСКА М, ПЕТРОВСКА М, ЃУРЧЕСКИ Ј, МАТОВСКА К, КОТЕВСКА Б, ЗИСОВСКА Е.

Орална флора и новороденче.

Македонски стоматолошки преглед, 2009; 33 (1-2): 101-107.

:.  PDF  :.

ПАНДИЛОВА М, ИВАНОВСКИ К, ПЕТРОВСКИ М.

Оптимално орално здравје и возрасната популација на територијата на Република Македонија.

Македонски стоматолошки преглед, 2009; 33 (1-2): 108-112.

:.  PDF  :.