1985; 9 (3-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Editorial board

:.  PDF  :.

Contents

:.  PDF  :.

Гугучевски Љ, Филјански М, Кипровски К, Велески Д, Ивановска Љ.

Прилог кон нормалниот електромиографски наод на месетеричните мускули.

:.  PDF  :.

(Не пишува автори)

Примена на општа антибиотска терапија при пулпопарадонтални инфекции.

:.  PDF  :.

Јанев Ј.

Хируршки третман на трауматизирани заби.

:.  PDF  :.

Филевски П.

Предност на еднокомпонентните композитни материјали над повеќекомпонентните.

:.  PDF  :.

Ќофкарова Н.

Тродимензионалната телерадиографија во проучувањето на дентофацијалната дисаметрија.

:.  PDF  :.

Бојаџиев Т.

Наша казуистика.

:.  PDF  :.

Зужелова М.

Ангуларни димензии на назолабијалните структури кај кл. I, II/I и III по Angle.

:.  PDF  :.

Пасинечки В, Поп-Андов М.

Приказ на случај со Turner-ов синдром.

:.  PDF  :.

Серафимова-Теодосиевска С, Бојаџиев Т, Барјактарова Н, Кофкарова Н, Зужелова М, Горгова Ј.

Компаративна анализа на биканинското растојание при неправилности во вертикала.

:.  PDF  :.

Симоновски М.

73 Светски конгрес на ФДИ Белград: 22-27 септември, 1985.

:.  PDF  :.