2018; 41 (4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

Bogdanovska B., Pop Stefanova-Trposka M., Kanurkova L., Cuckova-Curcieva G., Gavrilovic I.

VERTICAL IRREGULARITIES INFLUENCE ON THE MAXILLARY AND MANDIBULAR DENTOALVEOLAR BASIC HEIGHT AND DEPTH / ВЛИЈАНИЕТО НА ВЕРТИКАЛНИТЕ НЕПРАВИЛНОСТИ ВРЗ МАКСИЛАРНАТА И МАНДИБУЛАРНАТА ДЕНТОАЛВЕОЛАРНА ВИСИНА И ДЛАБОЧИНА

Macedonian Dental Review, 2018; 41 (4): 95-100.

:. PDF :.

Gavrilovikj I., Kanurkova L., Kurcieva-Cuckova G., Bogdanovska B.

TELE-ROENTGEN ANALYSIS OF CHANGES IN SKELETAL AND SOFT TISSUE IN PATIENTS WITH CLASS II DIVISION 1 MALOCCLUSION AND NORMAL OCCLUSION / ТЕЛЕРЕТГЕН АНАЛИЗА НА ПРОМЕНИ НА СКЕЛТЕТОТ И МЕКИТЕ ТКИВА КАЈ ПАЦИЕНТИ МАЛОКЛУЗИЈА II КЛАСА 1 ОДДЕЛЕНИЕ И НОРМАЛНА ОКЛУЗИЈА

Macedonian Dental Review, 2018; 41 (4): 101-107.

:. PDF :.

Jankulovska M., Spasevska L., Lazovski B., Dejanova E., Pavlevska M., Jankulovska S. M., Apostolska S., Rengjova V., Eftimova M.

BIOCOMPATIBILITY OF TWO DIFFERENT RESTORATIVE MATERIALS USED IN PAEDIATRIC DENTISTRY / КОМПАРАТИВНА ХИСТОЛОШКА АНАЛИЗА НА БИОКОМПАТИБИЛНОСТА НА ДВА РЕСТАВРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ

Macedonian Dental Review, 2018; 41 (4): 108-119

:. PDF :.

Kacarska M., Gjorovska M., Peeva Petreska M.

EVALUATION OF ROOT ANATOMY AND CANAL MORPHOLOGY OF MAXILLARY SECOND PREMOLARS / ЕВАЛУАЦИЈА НА КОРЕНСКАТА АНАТОМИЈА И КАНАЛНА МОРФОЛОГИЈА НА МАКСИЛАРНИТЕ ВТОРИ ПРЕМОЛАРИ

Macedonian Dental Review, 2018; 41 (4): 120-124

:. PDF :.

Gjorgievska-Jovanovska S., Georgieva S.1, Georgiev Z., Ivanovski K., Pandilova M., Peshevska S.

EVALUATION OF ORAL HEALTH IN CHILDREN OF SCHOOL AGE FROM THE REPUBLIC OF MACEDONIA / ЕВАЛУАЦИЈА НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЈЕ КАЈ ДЕЦА НА ШКОЛСКА ВОЗРАСТ ОД РУРАЛНА ОБЛАСТ НА Р. МАКЕДОНИЈА

Macedonian Dental Review, 2018; 41 (4): 125-131

:. PDF :.

Toshevska S.1, Janev E.2, Redjep E.3, Pandilova M.

ORAL AND PERIODONTAL CHANGES IN CANNABIS USERS / ОРАЛНИ И ПАРОДОНТАЛНИ ПРОМЕНИ КАЈ КОРИСНИЦИ НА КАНАБИС

Macedonian Dental Review, 2018; 41 (4): 132-135

:. PDF :.